RO bere na vědomí :

1)      Stížnost p…………… na opakované útěky psů manželů ………………….., Nezvěstice č.p. ….. a ohrožování obyvatel.

2)      Závazné stanovisko (souhlas) KHS PK k projektové dokumentaci na akci ,,Prostory nové třídy MŠ Nezvěstice v objektu ZŠ Nezvěstice“.

3)      Rozhodnutí KÚ PK odboru školství, mládeže a sportu o zápisu do školského rejstříku: Školní družina – nejvyšší povolený počet žáků ve školském zařízení: 90 od 1.9.2012.

4)      Rozhodnutí KÚ PK odboru školství, mládeže a sportu o zápisu do školského rejstříku: Mateřská škola – nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole: 90 od 1.1.2013.

5)      Informace ohledně možnosti získání dotací na rekultivaci skládek (obec nemůže žádat –  provoz skládek ukončen 1.8.1991).

6)      Informace ČEZ o přerušení dodávky elektřiny – 27.8.12 (od Říhů přes brod ulicí nahoru), 12.9.12 (od Říhů na vršek).

7)      Oznámení o provedení kontroly KÚ PK v měsíci září 2012 ohledně dodržování využití finanč.prostředků PK v  rámci PSOV PK 2011.

8)      Informace ohledně koncepce cykloturistiky v PK (cyklotrasa z Nezvěstic podél Úslavy směrem na Šťáhlavy).

9)      Povolení konání přehlídky plemenných kozlíků a koziček dne 6.9.2012 v areálu ZO ČSCH v Nezvěsticích.

10)  Žádost o stanovisko k analýze administrativního vymezení okresů dle č.36/1960 Sb., o územním členění státu a vymezení působnosti okresních soudů dle zákona č.6/2002.Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů.

 

RO schvaluje:

1)      Objednání obecního mobiliáře: 4 kusy venkovních plastových košů, 4 kusy venkovních betonových košů, 1 kus venkovní lavičky s opěradlem.

2)      Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č.11792012/OBKŘ od Plzeňského kraje na opravu cisterny automobilové stříkací jednotky sboru SDH obce Nezvěstice. (40 000,-Kč).

 

RO ukládá :

I. starostovi:

1)      Projednat na přípravném zasedání ZO žádost o stanovisko k analýze administrativního vymezení okresů.

 

II. místostarostce:

1)      Projednat stížnost p………. s Přestupkovou komisí ve St.Plzenci.

2)      Objednat obecní mobiliář.

 

Usnesení schváleno : 5 hlasy 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí