RO bere na vědomí :

1)      Oznámení MěÚ St.Plzenec, odboru výstavby o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání  dne 2.10.2012 – přístavba MŠ v Nezvěsticích.

2)      Oznámení SMOPK o inventarizaci nepotřebného majetku SŽDC a ČD.

3)      Nahlášení pojistné události ČSOB poj. – poškození autobusové zastávky (u koupaliště) a jednání s Policií ČR. Autobusová zastávka postavena s dotací je zatím v majetku MiR.

4)      Žádost p………, Nezvěstice …… o odkoupení pozemků.

5)      Žádost pí………….. o výstavbu  dětského hřiště na ,,Vartě“.

6)      Zápis z 14.zasedání Kontrolního výboru dne 3.9.2012.

7)      Oznámení o provedení kontroly SFRB, kontrolním oddělením –  naplnění podmínek smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků SFRB (nájemní byty na zdravotním středisku) dne 10.9.2012.

 

RO schvaluje:

1)  Zařazení  žádosti o přidělení bytu v DKS Nezvěstice pí…………….., Plzeň do seznamu uchazečů.

2)  Na doporučení Stavební komise oslovení firem na provedení opravy dešťové kanalizace v ,,Cihelně“: KaV Starý Plzenec , a.s., OMEGA C+M spol. s.r.o., ŠREAST s.r.o., Josef Červený, Chválenice 12, STAVAS spol.s.r.o..

3)      Pořízení nápisu Hasičská zbrojnice na novou fasádu budovy.

4)     Žádost Ing…………, Nezvěstice …… o odkoupení části obecního pozemku č.670/14 cca 5m2 v k.ú.Nezvěstice.

 

RO ukládá:

starostovi:

1)      Projednat na přípravném zasedání ZO žádost p………. o odkoupení obecního pozemku.

stavební techničce:

1)      Projednat na zasedání Stavební komise žádost p……….. o odkoupení obecních pozemků. Provést místní šetření za účasti zástupců ČSCH.

2)      Zajistit provedení výběrového řízení na opravu dešťové kanalizace v ,,Cihelně“ do 30.9.2012.

3)      Připravit seznam pozemků v majetku ČD v k.ú.Nezvěstice (rampy u nádraží ČD a přilehlé skladovací budovy) k možnosti projednání jejich převedení nebo odkoupení obcí (zřízení hospodářského dvora na obecní techniku, manipulační plochy, atd…).

 

Usnesení schváleno : 5 hlasy

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí