Usnesení RO č.50/3.12.2012

RO bere na vědomí:
1)      Pozvánku na konání Valné hromady MiR dne 11.12.2012 a návrh rozpočtu MiR na rok 2013.
2)      Návrh rozpočtu ZŠ Nezvěstice na rok 2013 – 2 100 000,-Kč.
3)      Odeslanou žádost obce Nezvěstice o umístění bankomatu ČS a.s..
4)      Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2011. Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné za rok 2012.Výpočet cen pro vodné na období roku 2013.
5)      Výroční zprávu ZŠ Nezvěstice za školní rok 2011/12.
6)      Akceptaci žádosti o dotaci ,,Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV“ SFŽP.
7)      Žádost o koupi obecních pozemků p.č. 314/8 a 314/11 v k.ú.Olešná – manželé ………, Olešná ………
8)      Protokol z kontroly Odboru životního prostředí, KÚPK na OÚ Nezvěstice dne 27.11.2012 ohledně výkonu přenesené působnosti v ochraně přírody a krajiny –  bez připomínek.
9)      Zápis KV o provedení kontroly hospodaření v Základní škole Nezvěstice za období 1.pololetí 2012.

RO schvaluje:
1)      Darovací smlouvu mezi MŠ Nezvěstice a pí…………, Olešná ….. – věcný dar v hodnotě 356,-Kč pro MŠ.
2)      Udělení odměny dle z.143/1992 Sb. a NV č.251/1992 Sb. ředitelce MŠ Nezvěstice.
3)      Povolení výjimky z počtu dětí v 6.třídě ZŠ ze stávajících 30 na 32 žáků od 3.12.2012 a 1.1.2013.
4)      Dodatek č.1 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor na zdrav.středisku  – Bc.Dana Vanešová, Nezvěstice 273 (masérské, rekondiční a regenerační služby) – od 1.1.2013 rozšíření pracovní doby.
5)      Výpověď z nájmu nebytových prostor (kancelář v č.p.76) dohodou ke dni 30.11.2012 – Václav Fiala – stavitel, Žákava 155.
6)      Darovací smlouvu mezi ZŠ Nezvěstice a BP STAVBY CZ s.r.o. – finanční příspěvek ve výši 12 000,-Kč pro ZŠ.
7)      Plán inventur za rok 2012.
8)      Návrh zápisu za rok 2011 do kroniky obce Nezvěstice předložený komisí pro kroniku.

RO ukládá :
I.                  
Starostovi:
1)      Projednat na zasedání ZO Nezvěstice navýšení ceny vodného od 1.1.2013 na 33,-Kč/m2.
2)      Projednat na příštím zasedání RO rozšířené o ZO žádost manželů …….., Olešná … na koupi pozemků.

Usnesení schváleno : 3 hlasy

Omluveni: J.Hrdina, P.Tupá

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí