Usnesení RO č.56 z 20.2.2013

RO bere na vědomí:
1) Písemné vyjádření p.Zdeňka Smejkala, firma Inzula Rokycany k vyúčtování služeb za byt č.2 p………… v DKS Nezvěstice.
2) Nabídku p.Zdeňka Smejkala na možnost úspory nákladů za zemní plyn a nákladů na kotelnu v DKS a na zdravotním středisku.
3) Zápis ze zasedání KV dne 4.2.2013.
4) Žádost o zařazení směněného pozemku č.607/1 v k.ú.Nezvěstice do nového ÚP k možnosti výstavby – pí………….., Plzeň.
5) Zápis z jednání Sociální komise dne 5.2.2013.
6) Stanovisko ÚRRRSJ k podané námitce proti výsledku hodnocení přijatelnosti projektu ,,Víceúčelový areál s in-line oválem“ – námitce bylo vyhověno.
7) Usnesení MMP, odboru stavebně správního k žádosti o vydání stavebního povolení k provedení stavby vodního díla: ,,Nezvěstice – odkanalizování obce na ČOV“ – zastavení řízení.
8) Zápis z VH honebního společenstva Žákava dne 15.2.2013.
9) Dodatek č.1/2013 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku PK na zajištění dopravní obslužnosti (příspěvek obce na rok 2013 – 87 240,-Kč).
10) Žádost SZIF o doplnění Hlášení č.1 o změnách v rámci PRV – ,,Nákup mechanizace“.
11) Finanční rozvaha sestavená k 31.12.2012 ZŠ Nezvětsice.
12) Přípravu rozpočtového výhledu obce Nezvěstice na roky 2014-2015.
13) Doložení Smlouvy o dílo mezi SITA CZ a.s. a Fink, výroba krmných směsí spol. s.r.o. na likvidaci odpadů (zrušení předloženého návrhu smlouvy s obcí schválenou RO č.54/21.1.2013).

RO schvaluje:
1) Zařazení žádosti o přidělení bytu v DKS Nezvěstice do seznamu uchazečů – pí……………, Rokycany.
2) Vyřazení  žádosti o přidělení bytu v DKS Nezvěstice ze seznamu uchazečů – ……….., Nezvěstice.
3) Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Nezvěstice za rok 2012:
(z hlavní činnosti v částce 5 981,49 Kč a z doplňkové činnosti v částce 24 828,- Kč
do rezervního fondu 10 809,49 Kč a fondu odměn 20 000,-Kč) a účetní závěrku za rok 2012.
4) Příspěvek 10 000,-Kč pro Hospic sv.Lazara v Plzni.
5) Povolení vjezdu vozidlu Mercedes – Benz Actros (RZ 1P5 2387) v majetku KaV Starý Plzenec, a.s. do ulice v Nezvěsticích – Olešné, kde je umístěna značka B04 – Zákaz vjezdu nákl.automobilům.
6) Dodatek č.4 ke Smlouvě o provozování ze dne 19.12.2003 mezi obcí Nezvěstice a KaV St.Plzenec, a.s. (nájemné ve výši 40 000,-Kč bez DPH/rok, pololetní platba).
7) Předání starého VW-transportéru (užívaného SDH Nezvěstice) obci Zdemyslice, pokud obec Nezvěstice získá nové větší hasičské osobní auto – transportér (1+8).
8) Žádost firmy OKAL CZ s.r.o. o dočasné využívání parkoviště u koupaliště (cca únor – květen 2013). Firma OKAL provede opravu povrchu kamennou drtí na vlastní náklady.
9) Provedení kontroly bytů ohledně udržování pořádku v DKS Nezvěstice dne 8.3.2013.
10) Rozpočtová opatření č.1/2013, příjmy + 51 624,-Kč, výdaje + 35 000,-Kč (volby).

RO ukládá :
I.
Starostovi:
1) Předat p……….z DKS písemné vyjádření p.Zdeňka Smejkala k vyúčtování služeb za byt č.2.
2) Projednat na zasedání ZO rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Nezvěstice za rok 2012.
3) Zajistit předání vozidla obci Zdemyslice a převzetí nového pro SDH Nezvětsice.

II.stavební techničce:
1) Předat žádost pí. ………… Plzeň ohledně směny pozemků Ing.Zdeňku Hrubému – pozemkové úpravy.
2) Okamžitě jednat s MMP, odborem stavebně správním ohledně zastavení vydání stavebního povolení k provedení stavby vodního díla: ,,Nezvěstice – odkanalizování obce na ČOV“.
3) Zajistit provedení kontroly bytů v DKS.
4) Svolat stavební komisi do 1.3.2013 (návrhy na rekonstrukci koupaliště).

III. místostarostce:
1) Zajistit doplnění Hlášení č.1 pro SZIF ,,Nákup mechanizace“.

Usnesení schváleno : 4 hlasy 

Omluven: B.Jůzl

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí