Rada obce bere na vědomí:

1) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Nezvěstice za rok 2020 od KÚPK, odboru

    ekonomického. Nebyly shledány chyby a nedostatky.

  2) Žádost o ukončení pronájmu nebytových prostor v budově zdravot.střediska, Olešná čp.20

       k 30.4.2021- pí…………………., IČO:64868656 (kosmetické služby).

3) Svazek obcí Plzeň – jih pro odpadové hospodářství – návrh rozpočtu 2021 a střednědobého výhledu 

  2022 -2024. Zápis z jednání Výkonné rady svazku dne 22.4.2021.

4) Odpověď …………, ředitele spol. ALIMEX Nezvěstice a.s. na žádost obce o nezorání stávající

     používané trasy  polní cesty na pozemku p.č.431 a části pozemku 1222 v k.ú.Nezvěstice.

 

Rada obce schvaluje:

1) Uzavřít Dohodu o skončení nájmu nebytových prostor v budově zdravot.střediska, Olešná čp.20  

     k 30.4.2021 s …………………….., IČO:64868656 (kosmetické služby).

2) Uzavřít Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady č.190/2005 Sb.

     se společností  AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČO:49356089 (uvedení smlouvy do souladu 

     se zákonem č.541/2020 Sb., o odpadech). Pověření obce pro AVE CZ k uplatnění nároku na zahrnutí

     komunálního odpadu obce do dílčího základu poplatku za ukládání na skládku pro rok 2021.

3) Úpravu přílohy k pachtovní smlouvě uzavřené dne 10.9.2014 se společností  ALIMEX a.s.. Úprava

    výměry obhospodařovaných pozemků p.č.1222 a p.č.1227 v k.ú.Nezvěstice (zúrodnění bývalé černé 

    skládky u lesíka). Pachtovné v k.ú.Nezvěstice činí nyní celkem 167 365,-Kč.

 

Rada obce jmenuje:

1) Komisi pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky Základní školy    

    Nezvěstice, příspěvkové organizace ve složení:

předseda – Lukáš Karkoš  – zástupce zřizovatele

členové komise – Mgr.Lada Kotlanová – zástupkyně zřizovatele

                             Mgr.Blanka Hachová – zástupkyně pedagogické rady ZŠ Nezvěstice   

                             Ing.Andrea Šimánková – zástupkyně školské rady ZŠ Nezvěstice   

                             Mgr.Veronika Šimonová – zástupkyně KÚPK

                             Mgr.Alena Tomcová – zástupkyně České školní inspekce

                             Mgr.Pavel Kocián  – určen Českou školní inspekcí

                             PhDr.Ladislava Šlajchová, Ph.D. – určena Českou školní inspekcí

 

Rada obce souhlasí:

1) S účastí odborníků s hlasem poradním při jednání konkursní komise na obsazení vedoucího

    pracovního místa ředitele/ky Základní školy Nezvěstice, příspěvkové organizace:

přizvaný odborník – Mgr.Zdeněk Šafařík.

 

Rada obce pověřuje:

1) Mgr.Petru Tupou, DiS. tajemnicí konkursní komise na obsazení vedoucího pracovního místa

     ředitele/ky Základní školy Nezvěstice, příspěvkové organizace.

 

 

Usnesení schváleno:  5 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí