RO 59

RO bere na vědomí:

1)      Zprávu KÚPK, odborem ekonomickým o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Nezvěstice za rok 2013 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

2)      Předání spisu MMP, odboru stavebně správního se stanoviskem k zastavení vodoprávního řízení k vodnímu dílu ,,Nezvěstice – odkanalizování obce na ČOV“. Spis (odvolání obce) předán KÚ PK, odboru životního prostředí.

3)      Znalecký posudek – cena pozemku č.parc.214 v k.ú.Nezvěstice je 11,20 Kč/m2 (celkem 146 630,-Kč). Vlastníkem pozemku je …………. Na části tohoto pozemku je počítáno s výstavbou centrální ČOV.

4)      Předání vyjádření firmy Techem, spol. s.r.o. k vyúčtování nákladů za teplo v bytě č.2 v DKS panu …………i.

5)      Rozhodnutí České inspekce životního prostředí, odd.odpadového hospodářství o uložení pokuty 30 000,-Kč firmě Fink, výroba krmných směsí spol.s.r.o.

6)      Zprávu o přezkoumání hospodaření k 31.12.2012 Svazku okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství, Návrh závěrečného účtu za rok 2012 a Návrh rozpočtu na rok 2013.

7)      Svoz nebezpečných a objemných odpadů pro občany ve dnech 18.-19.5.2013.

8)      Finanční rozvahu, Výkaz zisku a ztráty k 31.3.2013 MŠ Nezvěstice.

9)      Oznámení Pozemkového úřadu o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú.Nezvěstice. Závěrečné jednání se všemi vlastníky dotčených pozemků se uskuteční 29.5.2013  v restauraci ,,U Šilhánků“ od 16.30 hodin.

10)  Informace starosty o ukončení veškerých prací v ,,Cihelně“ (dešťová kanalizace)  i víceprací ( zpevnění a zlepšení povrchů komunikací, úprava travnatých ploch a  zřízení veřejného osvětlení).

 

RO schvaluje:

1)      Zařazení žádosti o přidělení bytu v DKS Nezvěstice pí…….., Plzeň, p.V…………, Praha a pí.B………… Praha..

2)      Příspěvek 10 000,-Kč pro Lokálka Group, o.s. na konání 18.ročníku tradičních jízd vlaků ,,Hamerník expres“ dne 18.5.2013 ke 130. výročí otevření žel.trati Nezvěstice – Rokycany.

3)      Přípravu prodeje části obecního pozemku č.278/212 (cca 80 m2) v k.ú.Nezvěstice na žádost p………………. za cenu 65,-Kč/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem uhradí kupující.

4)      Sponzorský dar pro MŠ Nezvěstice ve výši 2 000,-Kč od ZKD Plzeň.

5)      Uzavření MŠ Nezvěstice v termínu 8.7. – 16.8.2013.

6)      Rozpočtová opatření č.2/2013:

Pol. Rozpočtu Paragraf, pol. Částka ( v Kč)  
Příjmy :      

5

1122

9 350,00

Daň z příjmu PO za obec

6

1211

-3 666,80

DPH

7

1340

-20 000,00

Popl. Za shromaž. Komunál. Odpadu

35

6171  2119

1 000,00

Činn. Míst. spr.-ost. Příjmy

 

6171  2324

-1 000,00

činn. Míst. spr.-přísp. A náhrady

36

6310  2324

100,00

ČNB – úroky
  6310  2141

-100,00

úroky z účtů

37

6402  2223

-5 683,20

Vratka za Volby 2012

38

3722  2111

10 000,00

Sběr a svoz kom. Odpadu-plast.pytle- PO

 

3722  2133

10 000,00

sběr a svoz kom. Odpadu-nájem popelnice
Celkem příjmy :  

0,00

 
Výdaje :      

1

1031  5132

1 500,00

Les – ochranné pomůcky

 

1031  5171

20 500,00

Les – opravy

 

1031  5139

-22 000,00

Les – nákup sazenic

6

2321  5139

500,00

Odvádění a čištění odpad. vod-materiál

 

2321  5171

830 000,00

Odvádění a čištění odpad. Vod-Cihelna
  2321  6121

-830 500,00

Odvádění a čištění odpad. Vod-inv.

10

3419  5169

-100 000,00

Koupal., stadion-nákup služeb
  3419  5171

-200 000,00

Koupal., stadion-opravy
  3419  6121

300 000,00

Stadion – PD – inv.

22

3722  5139

60 000,00

Komunál. Odpad – nákup pytlů

 

3722  5169

-60 000,00

Komunál. Odpad – odvoz TKO

23

3723  5139

20 000,00

Sběr a svoz ost.odpadů -nákup pytlů

 

3723  5169

-20 000,00

Sběr a svoz ost.odpadů -odvoz

25

4351  5162

-2 000,00

DKS – tel.popl.

 

4351  5492

2 000,00

DKS – dary

30

6171  5362

-3 792,80

Odvod DPH

33

6399  5362

9 350,00

DPPO obec

34

6402  5366

-5 557,20

Vratka za Volby 2012
Celkem výdaje :  

0,00

 
Financování :

Pol. 8115

0,00

Rozdíl mezi výdaji a příjmy
Celkový stav příjmů :

30 682 707,20

Celkový stav výdajů :

22 724 519,00

 

7)      Příspěvek 1000,-Kč pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub Stonožka Ostrava.

8)      Celoroční sběr větví od občanů za zastávkou ČSAD ve středu obce a jejich štěpkování dle potřeby.

9)      Přípravu rekonstrukce chodníku ,,Pod Hradem“ a děr v místních komunikacích.

10)  Povolení vjezdu vozidlu Scania (RZ 5P44355) v majetku Autodoprav Libor Šindelář do ulice v Nezvěsticích – Olešné, kde je umístěna značka B04 – Zákaz vjezdu nákl.automobilům.

 

RO ukládá :

 

I.       Starostovi:

1)      Na příštím zasedání ZO projednat prodej části pozemku č.278/212 (cca 65 m2) v k.ú.Nezvěstice a změnu hranice katastru v rámci Komplexní pozemkové úpravy (týká se také k.ú.Šťáhlavice – OÚ Šťáhlavy).

 

II. Místostarostce:

1)      Zajistit svoz nebezpečných a objemných odpadů pro občany ve dnech 18.-19.5.2013

 

III. Stavební techničce:

1)      Zahájit přípravu rekonstrukce chodníku ,,Pod Hradem“ (oslovení firem, výběrové řízení, atd…).

2)      Zahájit přípravu položení kabelu v délce cca 150 m v areálu koupaliště.

 

 

Usnesení schváleno : 5 hlasy 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí