Rada obce bere na vědomí:

1) Deklaraci o spolupráci mezi Ivano-Frankivskou oblastí (Ukrajina) a Plzeňským krajem (ČR).

    Požadavek z ukrajinské strany na zajištění náhradních zdrojů elektrické energie.

2) Závěrečné vyhodnocení akce ,,Obnova komunikace a zeleně na hřbitově“ – MMR ČR. Realizace

     projektu v roce 2020. Nebylo zjištěno porušení podmínek poskytnutí dotace.

3) Informace KÚPK ohledně dopravních značek, označníků zastávky veřejné linkové dopravy –

    Nová grafická úprava označníku IDPK.

4) Oznámení KÚPK o zahájení přezkoumání hospodaření ÚSC Nezvěstice ve dnech 27.3.- 

  31.3.2023.

5) Vyjádření obce k dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí ,,Modernizace tratě Horažďovice

  předměstí (mimo) – Plzeň-Koterov (mimo),,. Obec Nezvěstice nemá námitek k předložené  

 dokumentaci, která slouží pro účely vydání územního rozhodnutí.

6) Zápis z valné hromady Honebního společenstva Žákava ze dne 21.1.2023

7) Audit bezpečnosti pozemních komunikaci zpracovaný na projekt ,,I/19 Nezvěstice – průtah“ Řešení

    předpokládaných rizik s návrhy na jejich odstranění nebo snížení (vedení cyklostezky v prostoru

    křižovatky I/19 u kostela ad.).

8) Podání žádosti o dotaci na akci I/19 Nezvěstice – průtah a zahájení jednání s projektantem o přesunutí

     sloupů veřejného osvětlení a dopravních značek mimo nové chodníky.

 

Rada obce schvaluje:

1) Navržený program jednání.

2) Na žádost spol. Kanalizace a vodovody výměnu 66 kusů vodoměrů. Cena včetně montáže a dopravy

   za vodoměr ve výši 2700,-Kč/kus. Celkové náklady 178 200,-Kč.

3) Uzavření darovací smlouvy na finanční příspěvek ve výši 12 000,-Kč pro ZŠ Nezvěstice

          od BP Stavby s.r.o., IČ 25201506.

 4) Neinvestiční dotaci pro ŠK Nezvěstice (šipkový klub) na činnost v roce 2023 ve

     výši 7 500,-Kč.Podmínkou dotace je užití obecního znaku na nové dresy (min.8cm).

5) Uzavření smlouvy o nájmu honitby mezi obcí Nezvěstice a Honební společenstvem Žákava, IČO:

  1. Výše nájemného 7,-Kč/ha/rok od 1.4.2023 do 31.3.2033. Pozemky o výměře 67,8 ha.

6) Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci sociálních zařízení a výměnu stoupaček vody a kanalizace v ZŠ

    Nezvěstice. Dotační titul Podpora obnovy materiálně technické základny regionálního školství –

    dotační program MF ČR. Předpokládané výdaje na projekt ve výši 4,5 mil. Kč. Dotace ve výši 70 %

  uznatelných výdajů.

 

Rada obce ukládá

I.starostovi:

1) Zadat zpracování energetické koncepce obce.

2) Jednat s dodavateli slunečních elektráren o možnosti umístění fotovoltaiky na střechu Domu 

    klidného stáří č.p.350 a dalších nemovitostí v majetku obce.

3) Zjistit možnosti na podání žádosti o dotaci z Dotačního program vodohospodářské infrastruktury

     2023 – PK na rekonstrukci úpravny vody a vodojemu.

4) Připravit návrh pomoci Ukrajině na příští jednání RO.

5) Projednat na ZO a schválit podání žádosti (dotace ZŠ).

 

Usnesení schváleno:  5 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí