Usnesení RO č.6/2.2.2011

RO bere na vědomí :
1)      Informace Občanského sdružení Radynet  k možnosti pokládky optických sdělovacích kabelů do trasy plánované kanalizace.
2)      Zápis z jednání finančního výboru dne 29.12.2010.
3)      Oznámení MMP, odboru dopravy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v termínu 19.1.-31.12.11 na silnici II a III.třídy a místních komunikacích na k.ú.Nezvěstice, Olešná z důvodu prací prováděných v rámci odstraňování havárií na plynárenském zařízení.
4)      Oznámení KÚPK, odboru kontroly, dozoru a stížností o provedení kontroly v měsíci únoru 2011 na OÚ Nezvěstice.
5)      Sdělení SAZKA, a.s., že podle právního názoru akciové společnosti nemá společnost právní povinnost činit ohlášení uvedení do provozu koncových zařízení centrálního loterního systému SAZKA,a.s. v souladu se zněním OZV č.1/2011 obce Nezvěstice.
6)      Připomínky Sdružení zdravotně postižených Nezvěstice k přidělování bytů v DKS.
7)      Přehled kontrolního výboru o nesplněných usnesení ze zasedání RO.
8)      Zápis a Usnesení  z představenstva MiR ze dne 19.1.2011.

RO schvaluje:
1)      Výroční zprávu za rok 2010 o plnění zákona č.106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím.
2)      Ustavení komisí RO:
a)      Kulturní komise :  předseda – Miloslav Nekola, členové – Markéta Syrová, Zdeňka Krásná, Jitka Záleská, Marie Šmolíková, Kateřina Karásková
b)      Stavební komise: předseda – Ing.Lubomír Hrdina, členové –  Helena Tolarová, Ing.Zdeněk Hrubý, Ing.Pavel Boukal, Vladimír Hrubý
c)      Sociální komise: předsedkyně – Dana Vaníková, členové – Eva Tolarová, Blažena Kolenová, Věra Čejková, Ivana Hrdinová, Klára Vyletová
3)      Nabídku firmy GEO Hrubý, spol. s r.o.na aktualizaci dat pro informační systém (Misys) obce Nezvěstice v ceně 44 520,-Kč.
4)      Zaplacení částky 96 000,-Kč s DPH firmě VPÚ Plzeň s.r.o. za technickou pomoc a zpracování dokumentace k žádosti o dotaci na MZ ČR ,,Nezvěstice – odkanalizování  obce na ČOV- 1.etapa“.
5)      Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti  (pozemek p.č.712 o výměře 543 m2 – ostatní plocha- ostatní komunikace) od Úřadu pro zastup.státu ve věcech majetkových na obec Nezvěstice.
6)      Dodavatele na projekt ,,Modernizace kuchyně v ZŠ Nezvěstice“ dotovaný z programu rozvoje venkova přes RO SZIF v Č.Budějovicích – pečící pánev za cca 115 000,-Kč včetně DPH od firmy Průmservis plus, Guldenerova 12, Plzeň.

RO ukládá :
I.                  
starostovi:
1)      Svolat do 15 dnů jednání RO a stavební komise ohledně  možnosti dalších informací k pokládce optických sdělovacích  kabelů do trasy plánované kanalizace.
2)      Předat JUDR.Procházkovi sdělení SAZKA a.s..

II.                sociální komisi:
1) Předložit RO k projednání návrh nových podmínek pro možnost pronájmu bytu v DKS.

Usnesení schváleno : 5 hlasy

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí