RO 63

 RO bere na vědomí:

1)      Zápis Kontrolního výboru z kontroly hospodaření v MŠ a ZŠ Nezvěstice za období 2. pololetí 2012 ze dne 22.5.2013.

2)      Plnění úkolu (podepsané smlouvy s vlastníky- kromě jednoho vlastníka– změna vlastníků a digitalizace) pro Obec Nezvěstice dne 29.5.2013 dle výzvy Ing.Šormové (MMP, odboru stavebně správního) ve věci povolení k provedení stavby vodního díla s názvem ,,Nezvěstice – odkanalizování obce na ČOV“.

3)      Oznámení o provedení kontroly plnění ,,Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů  z obalu“ dne 24.6.2013 firmou EKO – KOM.

4)      Žádost o finanční příspěvek od ŘSD Plzeň na světelné informační zařízení (návěst – výška viaduktu) nainstalované v roce 2012 u komunikace I/19 ( u stadionu).

5)      Životopis pí………………. k možnosti zaměstnání.

6)      Přihlášku k veřejné výzvě na obsazení místa stavebního technika – Ing.Richard Giebel, Plzeň.

7)      Valnou hromadu MiR dne 18.6.2013. Návrh závěrečného účtu MiR za rok 2012 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

8)      Informace o provedených vícepracích nad rámec Smlouvy o dílo s firmou Omega C+M spol.s.r.o. na akci ,,Dešťová kanalizace v Cihelně“ ve výši 138 870,-Kč bez DPH.

9)      Nabídku Broker Consulting,a.s. na uložení obecních peněz na účty u J&T BANKY.

10) Informace starosty o průběhu povodní:

–         bezproblémová spolupráce s hasiči,

–         neustálý kontakt s vlastníky ohrožených nemovitostí,

–         škody minimální, téměř žádné.

           

RO schvaluje:

1)      Vyřazení obce Nezvěstice ze seznamu uchazečů na možnost  přidělení dotace od Ministerstva zemědělství na akci ,,Nezvěstice – odkanalizování obce na ČOV“ z důvodu získání dotace od SFŽP.

2)      Zařazení žádosti o byt v DKS Nezvěstice do seznamu uchazečů p…………., Žákava.

3)      Dodatek č.2 k nájemní smlouvě  na byt č.1 na zdravotním středisku s p………. a … .

4)      Projektovat variantu silnice I/19 – obchvat obce Nezvěstice ve schváleném koridoru co nejseverněji (závěrečné jednání při pozemkových úpravách).

5)      Nabídku firmy X energie na úsporu dodávky plynu pro obecní budovy (roční úspora 214 336,-Kč).

6)      Finanční odměnu pro ředitele ZŠ p.Šafaříka (životní jubileum).

 

RO ukládá :

 

I.       Starostovi:

1)      Jednat s pí……………………… o podmínkách odkupu garáže u BONU na st.parcele č. 19/3 (88m2).

2)      Projednat na zasedání ZO možnost uložení obecních peněz na účet J&T BANKY.

3)      Předložit RO Smlouvu s firmou X energie na dodávku plynu na období 1 roku.

4)      Předložit k projednání ZO žádost adresovanou ŘSD Plzeň s tím, že obec Nezvěstice žádá, aby při projektování obchvatu Nezvěstic byla tato stavba plánována co nejseverněji v rámci koridoru, který bude pravděpodobně letos schválen jako součást Územního plánu Plzeňského kraje.

 

II.    Místostarostce:

1)      Zajistit průběh kontroly dne 24.6.2013 firmou EKOKOM.

 

III. Stavební techničce:

1)      Intenzivně pracovat na přípravě Prováděcího projektu kanalizace.

 

 

 

Usnesení schváleno : 5 hlasy 

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí