RO 65

 

RO bere na vědomí:

1)      Protokol z kontroly plnění ,,Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů“ ze dne 24.6.2013 – EKO-KOM a.s. (bez připomínek).

2)      Zápis a Usnesení z jednání Shromáždění zástupců dobrovolného svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství ze dne 2.5.2013.

3)      Poptávku Mikroregionu Radyně na pojištění majetku a odpovědnosti za škodu členských obcí – zpracovatel Ing.Zdeněk Nohovec, YSAT Plzeň, spol.s.r.o..

4)      Smlouvu o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou mezi obcí Nezvěstice a J&T Bankou, a.s..

5)      Rozhodnutí MěÚ St.Plzenec, odboru výstavby – Oprava zřejmých nesprávností –stavba ,,Nezvěstice – odkanalizování obce na ČOV“.

6)      Upozornění Policie ČR – závady na dopravním značení (u místní komunikace od Stavobazaru Leccos chybí DZ č.P4 při výjezdu na silnici I/19).

7)      Posunutí termínu podpisu Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR –SZIF (vlek za traktor).

           

RO schvaluje:

1)      Smlouvy o pronájmu nebytových prostor od 1.7.2013 do 30.6.2014 –  pí.Vlasta Levorová (nehtová modeláž, kosmetika) – nájem 1800,-Kč/měsíčně, pí.Zoja Zoubková (masáže) – nájem 3170,-Kč/ročně, pí.Jana Marvanová (masáže, pedikůra) – nájem 3170,-Kč/ročně, Bc.Dana Vanešová  (masáže, rekondiční a regenerační služby) – nájem 4750,-Kč/ročně.

2)      Seznam tanečních akcí na koupališti 2013 předložený p.A.Egrmajerem.

3)      Žádost ZO ČSCH Nezvěstice o příspěvek 50 000,-Kč na výměnu střešní krytiny nad zasedací místností budovy MO ČSCH. V dalších letech 2014a 2015  nebudou žádat o roční příspěvek na činnost pro MO ČSCH (celkem 30 000,-Kč).

4)      Smlouvu o využívání systému zavedeného obcí Nezvěstice pro nakládání s komunálním odpadem – Lenka Kocová, Olešná 64 (směsný odpad, plastyroční poplatek 2 100,-Kč bez DPH).

5)      Odpisový plán konvektomatu Retino Vision v MŠ Nezvěstice dle předloženého odpisového plánu.

6)      Členský příspěvek obce Nezvěstice pro Mikroregion Radyně ve výši 33 651,-Kč za rok 2013.

7)      Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby s ČEZ Distribuce, a.s. – Nezvěstice RD, p.č.276/3-kNN.

 

RO ukládá :

 

I.                   Starostovi:

1) Zajistit doplnění dopravního značení dle upozornění Policie ČR a zajistit výměnu dalších nevyhovujících v obci.

 

II.                Stavební techničce:

1)      Prověřit stabilitu přerostlých smrků u nádraží na žádost pí……………. V případě nebezpečí ohrožení obyvatel i nemovitostí je nechat pokácet a zvážit vysazení nových nízkorostoucích dřevin..

 

Usnesení schváleno : 5 hlasy 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí