RO č.67

RO bere na vědomí:

1)      Podání výpovědi na částku 2 500 000,-Kč z Municipálního vkladu u J&T Banky dle usnesení ZO.

2)      Zaslání návrhu smlouvy od ŘSD ČR v rámci akce ,,Prodloužení veřejného osvětlení v obci“ (sloup na mostech).

3)       Žádost o poskytnutí informací od JUDr. Tomáše Kuděje (právní zástupce manželů ……………….) ohledně zpevnění povrchu komunikace na pozemkové parcele č.278/81 a 273/7 v k.ú. Nezvěstice – realizace pozemní komunikace.

4)      Podepsání Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad na projekt ,,Víceúčelový areál s in-line oválem“.

5)      Návrh  dopisu pro občany ohledně informací ke způsobu likvidace domovních odpadních vod.

6)      Žádost KÚ PK , odboru dopravy o vyjádření k veřejné linkové osobní vnitrostátní dopravě na lince č.300014 Sedlčany-Příbram-Plzeň.

7)      Informace Ing.Zdeňka Černého o průběhu prací ohledně odkanalizování obce na ČOV.

8)      Návrh úpravy prostor v I.patře obecní budovy č.p.76  od Ing.arch.E.Špelinové.

9)      Nabídky firem na nákup traktorového sklápěcího návěsu: ARBO, spol.s.r.o., Agriimport s.r.o., MARO Kralovice s.r.o., AUTOVIA.

RO schvaluje:

1)      Žádost na provozování bufetu při konání turnajů v tělocvičně – p.Lukáš Uzel, Blovice.

2)      Výzvu k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu: Výběr projektanta akce ,, ,,Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV“– projekt pro provedení stavby.

     Oslovení 3 firem : PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., Plzeňský projektový a   

     architektonický atelier s.r.o. a  JS PROJEKT s.r.o.na zpracování prováděcí dokumentace  

     k akci ,, Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV“.

3)      Zaplacení členského příspěvku obce na rok 2013 ( 1,-Kč/občan/rok) pro Sdružení měst a obcí PK.

4)      Smlouvu o dílo číslo 023/2013 s firmou Jigarisen a.s. – příprava administrace projektu

      ,, Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV“(hodinová sazba specialisty 500,-Kč/1hod).

5)      Přemístění kontejnerů na tříděný odpad u kiosku u Tolarů ke kontejneru na bioodpad naproti přes silnici I/19 (z důvodu nepořádku u nádob u řadových domů a parkování aut).

6)      Nabídku firmy AUTOVIA na nákup traktorového sklápěcího návěsu ATS 2,6t za cenu 111 000,-Kč bez DPH.

RO ukládá :

  1. I.       Starostovi:

1)      Projednat na příštím zasedání ZO možnost prodloužení uložení částky 2 500 000,-Kč u J&T

Banky.

2)      Jednat s Povodím Vltavy o možnosti odstranění naplavenin v korytě Úslavy.

 

  1. II.    Místosatrostce:

1)      Zajistit rozeslání informativního dopisu všem majitelům nemovitostí ohledně výstavby splaškové kanalizace do 5.8.2013.

 

III. Stavební techničce:

1) Projednání návrhu na úpravu prostor v I.patře obecní budovy č.p.76   na jednání Stavební 

    komise.

2) Zaslat odpověď na žádost JUDr. Tomáše Kuděje (právní zástupce manželů ………………) ohledně realizace pozemní komunikace.

 

Usnesení schváleno : 5 hlasy 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí