Usnesení RO č.7/16.2.2011

RO bere na vědomí :
1)      Oznámení KÚPK o zahájení přezkoumání hospodaření ÚSC Nezvěstice za rok 2010  ve dnech od 2.3. do 3.3.2011.
2)      Návrhy priorit na základě zpracované SWOT analýzy území MAS Aktivios.
3)      Zpracovaný skutečný stav a návrh využití budovy obecní knihovny, Nezvěstice č.p.76 od Ing.Oldřicha Blinkala, projektová činnost ve výstavbě v ceně 15 000,-Kč.
4)      Nabídku společnosti Bicorn s.r.o. pro zástupce MiR na možnost úspor financí za platby elektřiny a plynu.
5)      Navržené body k projednání na zasedání stavební komise dne 28.2.2011.
6)      Informace o průběhu prací na rekonstrukci kuchyně v ZŠ Nezvěstice.
7)      Základní informace a úkoly pro obce při přípravě sčítání lidu, domů a bytů 2011 od ČSÚ.
8)      Usnesení ze Shromáždění zástupců ,,Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství“ konaného dne 22.6.2010. Členský příspěvek obce Nezvěstice  50,-Kč/obyvatele/rok 2011.
9)      Žádost o pronájem bufetu na koupališti – p…………., Nezvěstice .

RO schvaluje:
1)      Záměr  na pronájem areálu letní restaurace na koupališti v Nezvěsticích na sezonu 2011. Minimální částka za pronájem 22 500,-Kč na sezonu 2011.
2)      Dodatek č.1/2011 k uzavřené Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku PK na zajištění dopravní obslužnosti území PK kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou. Výše příspěvku obce Nezvěstice na rok 2011 je 83 400,-Kč.

RO ukládá :
I.                  
starostovi:
1)      Zajistit průběh přezkoumání hospodaření ÚSC Nezvěstice za rok 2010 KÚPK.

II.                Místostarostce:
1)      Vyvěsit na úřední desce záměr obce na pronájem areálu letní restaurace na  koupališti v Nezvěsticích na sezonu 2011.

III.             Stavební techničce:
1) Projednat na zasedání Stavební komise dne 28.2.2011 všechny předložené body.

Usnesení schváleno : 5 hlasy

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí