RO 71

RO bere na vědomí:

1)      Nabídku údržby umělého trávníku na hřišti národní házené na stadionu firmy VYSSPA sport technology s.r.o., Plzeň za cenu 35 937,-Kč s DPH.

2)      Zápis z 21.zasedání KV dne 23.9.2013.

3)      Protokol o výsledku kontroly v MŠ Nezvěstice dne 21.8.2013 KÚPK, odborem školství, mládeže a sportu (nebylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů).

4)      Sběr nebezpečných a objemných odpadů ve dnech 12.- 13.10.2013.

5)      Zprávu o posouzení nabídek na výběr projektanta akce ,,Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV“ – projekt provedení stavby.Vítězná nabídka – Ing.Václav Mach-INGVAMA, Plzeň za cenu 589 000,-Kč bez DPH.

6)      Oznámení ČEZ Distribuce o provádění kabelizace vedení(el.vedení do země) v části obce Nezvěstice v roce 2015 (řešení veřejného osvětlení).

7)      Fakturu ve výši 39 450,-Kč od Ing.Zdeňka Černého za projektové práce na doplnění žádosti k vodohospod. povolení a podání žádosti na MMP, odbor stavebně správní na akci ,,Nezvěstice – odkanalizování obce na ČOV“.

8)      Vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromu u ZŠ proběhne 1.12.2013.

9)      Sbírku použitého ošacení ve dnech 4.-8.11.2013 na OÚ Nezvěstice.

 

RO schvaluje:

1)      Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo s firmou Prostav CZ, spol. s.r.o. – Oprava umělé vodní nádrže v Nezvěsticích. Cena za dílo 156 585,-Kč bez DPH.

2)      Nabídku firmy Fenestra CZ, spol.s.r.o. na dodávku a montáž 16 ks interiérových žaluzií do ZŠ Nezvěstice za cenu 14 814,-Kč s DPH.

3)      Žádost firmy OKAL CZ s.r.o. o možnost parkování osobních aut (cca 80) od října 2013 do konce května 2014 na parkovišti u koupaliště. Firma OKAL CZ provede dokončení zpevnění plochy parkoviště kamennou frakcí 0-32 na vlastní náklady.

4)      Pronájem tělocvičny ZUŠ Přeštice na výuku tance pro žáky ZŠ a MŠ Nezvěstice. Cena pronájmu: malá TCV 50,-Kč/hod, velká TCV 100,-Kč/hod.

5)      Nabídku Truhlářství – Pavel Harasimovič, Nezvěstice 87 na úpravu 9 ks dveří v tělocvičně (osazení větracích mřížek) za cenu 9270,-Kč s DPH.

6)       Provést údržbu umělého trávníku na hřišti národní házené na stadionu na jaře 2014.

7)      Rozpočtové opatření č.6/2013. Celková stav příjmů 39 901 702,40Kč a výdajů 41 642 514,20Kč.

8)      Nabídku na provedení opravy nebytových prostor v č.p.76 f. Ladislav Bretschneider, Plzeň za cenu 111 932,- Kč bez DPH.

 

RO ukládá :

I.       Starostovi:

1)      Zahájit přípravu výběrového řízení na technický dozor na akci,,Nezvěstice

      odkanalizování obce na ČOV“.

2)      Jednat s firmou ČEZ o možnosti odkoupení betonových sloupů v části obce Nezvěstice při kabelizaci vedení v roce 2015 (možnost umístění optického kabelu).

 

II.    místostarostce:

1)      Zajistit sběr a svoz objemných a nebezpečných odpadů ve dnech 12.-13.10.2013.

2)      Zajistit sbírku použitého ošacení na OÚ Nezvěstice ve dnech 4.-8.11.2013.

 

Usnesení schváleno : 5 hlasy

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí