RO č.73

Usnesení RO č.73/30.10.2013

RO bere na vědomí:

1)      Odeslanou žádost dne 15.10.2013 o zrušení výpovědi z vkladového účtu u J&T  banky, a.s..

2)      Zápis usnesení z valné hromady MiR dne 26.9.2013.

3)      Nabídku na odkup kancelářského nábytku z bývalé kanceláře firmy HESTA za cenu 24 926,-Kč s DPH od p.V.Hejla.

4)      Informace Ing.V.Macha  o průběhu zpracování projektu pro provedení stavby ,,Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV“. Informace Ing Z.Černého o přípojkách k nemovitostem.

5)      Žádost obce o dotaci od KÚ PK na věcné vybavení pro zabezpečení akceschopnosti neinvestiční povahy pro SDH Nezvěstice ve výši 66 000,-Kč.

6)      Žádost Agentury ochrany přírody a krajiny ČR o vyjádření obce ohledně zahájení zpracování Souhrnů doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Bradava – bez připomínek.

7)      Pozvánka na seminář SFŽP ČR ohledně administrace schválených projektů pro Oblast podpory 1.1 – snížení znečištění vod konaný dne 26.11.2013 v Průhonicích.

 8)      Smlouvu mandátní č.73-OR-13 s MAZEPPA s.r.o.., Plzeň na zpracování zadávací dokumentace veřejné zakázky ,,Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV“ za cenu 50 000,-Kč bez DPH.

RO schvaluje:

1)      Odkup nábytku z bývalé kanceláře firmy HESTA za max.cenu 4000,-Kč (1 ks skříň kancelářská, 3 ks osvětlení).

2)      Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě s městem Starý Plzenec na výkon přenesené působnosti v souladu s § 63 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích  a to na úseku přestupků svěřenou orgánům obce Nezvěstice účinnými právními předpisy. Úhrada 550,-Kč za jeden vyřízený přestupek.

3)      Smlouva o zveřejnění firmy (Obec Nezvěstice) ve Zlatých stránkách za cenu 6499,-Kč bez DPH.

4)      Výběr TDI (tech.dozor.investora) na stavbu ,,Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV“.

5)      Rozpočtová opatření č.8/2013

Výdaje :      

2

2212

-70 000,00

Silnice

3

2219

-50 000,00

Ost. Záležitostí pozem. komunikací(chodníky)

6

2321

-150 000,00

Odvod a čištění odpad. Vod a kanaliz.

10

3319

15 000,00

Kulturní komise – zájezdy

11

3341

-15 000,00

Rozhlas a televize

12

3399

-15 000,00

Ost. Zálež. Kultury

14

3429

10 000,00

TCV, posilovna

16

3612

-5 000,00

Bytové hospodářství

17

3613

-45 000,00

Nebytové hospodářství

18

3631

20 000,00

Veřejné osvětlení

19

3632

-27 000,00

Pohřebnictví

24

3745

90 000,00

Péče o vzhled obce a veř.zeleň

28

5512

66 000,00

SDH – nákup vybavení (Dotace KÚ PK)

36

6114

26 000,00

Volby do PS Parlamentu ČR(nová pol.)

30

6171

150 000,00

DPH – přenes. Daň.pov.
Celkem výdaje :  

0,00

 
Financování :

Pol. 8115

0,00

Rozdíl mezi výdaji a příjmy
Celkový stav příjmů :

39 901 702,40

Celkový stav výdajů :

41 642 514,20

 

 

RO ukládá :

I.       Starostovi:

1)      Nechat vypracovat nabídku na pojištění obecních lesů  a návrh smlouvy s Hasičskou vz.pojišťovnou na pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a havarijní pojištění firmou YSAT Plzeň, spol.s.r.o. (pojištění obcí MiR).

2)      Projednat odkup nábytku z bývalé kanceláře firmy HESTA za max.cenu 5000,-Kč (3 ks kancelářského stolu, 3 ks osvětlení).

3)      Zúčastnit se semináře SFŽP dne 26.11.2013.

 

II.    Stavební techničce:

1)      Intenzivně spolupracovat s Ing.V.Machem  a Ing.Z.Černým na  zpracování projektu pro provedení stavby ,,Odkanalizování obce na ČOV“.

2)      Spolupracovat s firmou Berdych plus, spol.s.r.o. na zahájení stavby ,,Víceúčelový areál s in-line oválem“ (II.etapa rekonstrukce stadionu).

3)      Zajistit před betonáží umělé vodní nádrže včasnou a důkladnou kontrolu stavebním dozorem (p.Abrhám) probíhající stavby.

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí