RO bere na vědomí:

1) Podané podrobné informace k bodu č.3 programu (starosta, Ing.Giebel, Ing.Koura – TDI).

2) Usnesení okresního soudu Plzeň – město ve věci sporu se spl. Mazeppa s.r.o.. Řízení se zastavuje

    a je vrácena poměrná část zaplaceného soudního poplatku ve výši 25 364,-Kč.

 

RO schvaluje:

1) Návrh na změnu trasy vratného spoje č.2 (v 2.40 hod. z Blovic do Plzeně) noční linky N92 – zpět 

    do Plzně nejkratší trasou (Blovice – Žákava – Nezvěstice – Losiná – Plzeň).

2) Přihlášku do výběrového řízení na odkup lesního pozemku v k.ú.Nezvěstice p.č.152/45 v

     k.ú.Nezvěstice o výměře 988 m2od Lesy ČR, s.p.(minimální kupní cena 51 000,-Kč.

3) Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na systém dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje

     v roce 2018 ve výši 95 502,00 Kč.

4) Poskytnutí souhlasu spol.SUPTel a.s. k deinstalaci zařízení T-Mobile umístěného na budově MŠ 

    Nezvěstice.

  5) Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č.13/BP/17 uzavřené s BP STAVBY CZ s.r.o. na dílo ,,Nezvěstice –

       Stavební úpravy MK (p.č. 41/4) a prodloužení dešťové a splaškové kanalizace, Olešná”. Posunutí

       termínu dokončení do 15.12.2017 z důvodu změny rozsahu prací a  navýšení ceny díla o vícepráce    

       ve výši 169 578,30 Kč.

6) Smlouva o připojení odběrného el.zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN)              

    s ČEZ Distribuce, a.s. (navýšení jističe v budově č..76).

 

Usnesení schváleno: 5  hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

Pro 5 hlasů  – Lukáš Karkoš,  Mgr.Petra Tupá, DiS., Ing.Lubomír Hrdina, Miloslav Nekola, Dana Vaníková

Proti   0   hlasů  Zdržel se  0  hlasů

 

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 47 odběratelům.

Počasí

Reklama

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...