RO bere na vědomí:

1)      Přípravu rozpočtu obce Nezvěstice na rok 2014.

2)      Zápis KÚPK z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Nezvěstice za rok 2013 – bez připomínek.

3)      Protokol č.285/2013 od AZ Sportservis s.r.o. o provedení technické kontroly sportovního zařízení – posilovna, stadion, dětské hřiště u OÚ.

4)      Zápis z kontrolního dne na stavbě ,,Oprava vodní nádrže v Nezvěsticích“. Fakturu firmy PROSTAV CZ spol.s.r.o. na částku 3 803 750,-Kč bez DPH..

5)      Veřejnou vyhlášku o zahájení řízení o návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje PK a vyhodnocení vlivů Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje PK na udržitelný rozvoj území – veřejné projednání dne 10.12.2013 v budově KÚPK.

6)      Tiskovou zprávu od SMO ČR ohledně nesouhlasu s možností radikálního snižování počtu poštovních poboček, jak navrhuje ČTÚ.

7)      Žádost o změnu smlouvy o provozování pouťových atrakcí v Nezvěsticích – ……………, Plzeň.

8)      Dle projektu stavby,,Víceúčelový areál s in.line oválem“ pokácení 50 ks topolů (obvodová zeleň po hranici pozemku) a dalších náletových dřevin ) a novou výsadbu větších stromů na stadionu. K výsadbě jsou navrženy především domácí dřeviny. Jako kosterní zeleň je volen dub letní, kultivar Fastigiata, pro jeho dlouhověkost a sloupovitý tvar a dále borovice černá.

 

 

RO schvaluje:

1)      Nabídku ZAK TV s.r.o. na výrobu 3 spotů v roce 2013-2014 za cenu 39 000,-Kč bez DPH.

2)      Finanční příspěvek Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost pro rok 2014 ve výši 86 340,-Kč (60,-Kč/obyvatel).

3)      Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Telefonica Czech Republik, a.s. – překládka komunikačního zařízení na pozemcích p.č. 152/48, 152/79, 154/1 v k.ú.Nezvěstice (Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV) jednorázová náhrada 1000,-Kč.

4)      Dodatek č.2 Organizačního řádu OÚ Nezvěstice.

5)      Smlouvu o zřízení věcného břemene č.IV -12-0007464/001 Nezvěstice, ČS4 p 635/1 – kNN z ČEZ Distribuce, a.s. – čerpací stanice kanalizace na pozemcích parc.č. 636/1 ZE (PK) a parc.č. 636/3 vk.ú.Nezvěstice jednorázová náhrada 1000,-Kč.

6)      Ukončení nájemní smlouvy nájmu hrobového místa č.57 – p.Marta Sudová, Mar.Lázně.

7)      Příspěvek 5000,-Kč na  veřejnou sbírku organizace ADRA pro postižené tajfunem na Filipínách.

8)      Besedu pro občany  dne 20.11.2013 v 17.00 hod. v Bonu – Návrh nového Územního plánu obce Nezvěstice.

9)      Podpora dotčených obcí proti výstavbě větrných elektráren u obce Střížovice v rámci Mikroregionu Radyně.

 10)      Smlouvu mandátní č.74-OR-13 s MAZEPPA s.r.o.., Plzeň na výběr dodavatele stavebních prací veřejné zakázky ,,Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV“ za cenu 50 000,-Kč bez DPH.

 

RO ukládá :

I.       Starostovi:

1)      Zajistit odstranění závady zjištěné revizí sportovních zařízení v majetku obce – nedostatečný povrch na dětském hřišti, závěsná oka sedáků u houpaček.

2)      Seznámit ZO a občany na nejbližším veřejném zasedání ZO s pokácením 50 ks topolů, novou výsadbou větších stromů na stadionu a odborným posudkem Ing.J.Janouška odborného lesního hospodáře.

3)      Podporovat v rámci MiR obce dotčené výstavbou větrných elektráren u obce Střížovice proti výstavbě.

4)      Jmenovat inventarizační komisi pro rok 2013.

 

 

II.    Stavební techničce:

1)      Připravit podklady pro RO ohledně změn týkajících se obce Nezvěstice v Aktualizaci č.1 Zásad územního rozvoje PK a vyhodnocení vlivů Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje PK na udržitelný rozvoj území.

2)      Připravit novou smlouvu na provozování pouťových atrakcí v obci Nezvěstice s p.,,,,,,,,,,,,, Nové Mitrovice.

 

III. Místostarostce:

1)      Ukončit na žádost Smlouvu o nájmu hrobového místa č.57 a zajistit jeho vyklizení.

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí