RO 77

RO bere na vědomí:

1)      Projednané přestupky v roce 2013 – II.pololetí projednané přestupkovou komisí města Starý Plzenec. Fakturu na 2 500,-Kč za projednané přestupky.

2)      Číslo mobilního telefonu na hlídku PČR OO2 konající službu v teritoriu Policejní stanice Starý Plzenec – č.mob.tel. 725 381 375.

3)      Usnesení VH Mikroregionu Radyně ze dne 10.12.2013. Členský příspěvek obcí ve výši 20,-Kč/občan/rok od 1.1.2014.

4)      Záznam z jednání ve věci provádějícího projektu akce ,,Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV“ ze dne 18.12.2013.

5)      Zápis KV o provedení kontroly hospodaření v ZŠ Nezvěstice za období – 1.pololetí 2013.

6)      Smlouvu o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu uzavřenou s Energie pod kontrolou, obecně prospěšnou společností od 19.12.2013.

7)      Žádost obce o bezúplatný převod práva hospodaření s majetkem na nepotřebný majetek HZS PK pro SDH Nezvěstice (fotoaparát KONICA, frézka nástrojářská SEMPUCO, čerpadlo plovoucí PPMS 7230).

 

 

RO schvaluje:

1)      Finanční příspěvek na činnost v roce 2014 pro SK Snipers Elite Nezvěstice (florbal-ženy) ve výši 5 000,-Kč.

2)      Finanční příspěvek na činnost v roce 2014 pro SK Snipers Elite Nezvěstice ,,A“ a ,,B“ (florbal-muži) ve výši 7 000,-Kč.

3)      Zařazení žádosti o přidělení bytu v DKS Nezvěstice do pořadníku na přidělení bytu – p., ………………………, Blovice a  ……………., Kornatice….

4)      Povolení vjezdu na obecní komunikaci v Nezvěsticích – Olešné (kolem velkých bytovek) vozidlu SCANIA, SPZ 2P6 28-36 firmy Libor Šindelář, Řenče do 31.12.2014.

5)      Smlouvu o poskytování poradenských služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením s Centrem pro zdravotně postižené Plzeňského kraje na rok 2014 (10 x 2hod./rok, 4000,-Kč/rok).

6)      Výroční zprávu obce Nezvěstice o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2013.

7)      Nabídku na úklid po rekonstrukci v č.p.76 za cenu 1320,-Kč od Úklidové služby – R & T, Renáta Heřmanová, Nezvěstice175.

8)      Dodatek č.1 ke Smlouvě o využití systému zavedeného obcí Nezvěstice pro nakládání s komunálním odpadem  – …………….., Nezvěstice ……. (poplatek 295,00 Kč s DPH /rok).

9)      Dodatek č.1 ke Smlouvě o využití systému zavedeného obcí Nezvěstice pro nakládání

s komunálním odpadem  – ………., Nezvěstice . (poplatek  3 730,00

Kč bez DPH /rok).

10)  Nákup přepravního kontejneru za cenu 65 000,-Kč bez DPH od firmy METRANS, a.s. na uskladnění obecního mobiliáře.

11)  Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Telefónice Czech Republik, a.s. – překládka komunikačního zařízení na poz.152/48, 152/79 a 154/1 v k.ú.Nezvěstice  při akci ,,Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV“. Jednorázová náhrada za věcné břemeno ve výši 1000,-Kč.

12)  Rozpočtová opatření č.11/2013. Celkový stav příjmů 40 974 843,40 Kč, celkový stav výdajů 42 141 071,40 Kč.

13)  Umístění stavby základnové stanice, jako součást železniční mobilní radiové sítě GSM –R u objektu nádražní budovy stanice Nezvěstice na pozemcích ČD, a.s. a SŽDC, s.o..

14)  Návrh na pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Obce Nezvěstice u Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. od Ing.Zdeňka Nohovce, YSAT Plzeň, s.r.o. Roční pojistné celkem 46 600,-Kč.

 

 

RO ukládá :

I.       Starostovi:

1)      Projednat s Ing.Nohovcem možnost pojištění členů SDH Nezvěstice (zásahová jednotka), obecního lesa a předložit návrh RO.

2)      Zajistit vyčištění tabulky označující Demarkační čáru na ,,Mostech“.

 

II.    Účetní:

1)      Vypovědět stávající pojistné smlouvy (Kooperativa poj.sml. č. 402902009/8602626936 a Generali poj. – poj.sml. č.9548004877) nejpozději do 31.1.2014.

 

III.Místostarostce:

1)      Zajistit ve spolupráci s Ing.Nohovcem přestoupení Obce Nezvěstice k Has.vz.poj., a.s.

 

IV. Stavebnímu technikovi:

1)      Zkontrolovat a připomínkovat návrhy Zadávací dokumentace a Smlouvy o dílo pro výběr dodavatele na zhotovení staveb. díla ,,Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV“.

2)      Zjistit možnosti opravy místní komunikace v Olešní u bytovek (poz.č. 41/4 – ve vlastnictví Obce Nezvěstice, 41/3 (část) ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu).

 

 

Usnesení schváleno : 5 hlasy

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí