Rada obce bere na vědomí:

1) Nové jednání se Správou železnic 22.2.2022 ohledně přestupního terminálu Nezvěstice a potvrzení

    dohodnutých podmínek.

2) Informace o humanitární sbírce na pomoc Ukrajině dne 6.3.2022.

3) Informace o připojení nového vrtu V3.

 

Rada obce schvaluje:

     1) Přípravu projektu na částečnou demolici a dostavbu budovy ev.č.2 v Olešné v souvislosti s realizací průtahu komunikace č. III/1774 v Olešné. Poskytnutí účelové dotace (do 50tis. Kč) na zřízení vodovodní a kanalizační přípojky k č.ev. 2 (na pozemku majitelky ………….. ukončených vodoměrnou šachtou s vodoměrem a revizní šachtou). Účelová dotace je podmíněna souhlasem vlastníka pozemků s umístěním a provedením stavby „PD – III/1774 Olešná-průtah“ a se záborem části pozemku p.č. st.14 v k.ú.Olešná u Nezvěstic  za účelem rekonstrukce komunikace III/1774 Olešná – průtah. Souhlas se záborem musí potvrdit majitelka pozemků.

          

       

RO ukládá:

starostovi:

1) Přípravu veřejného zasedání ZO dne 9.3.2022.

2) Jednat o dalším společném postupu se SÚS PK k projektu (částečná demolice a dostavba budovy

     č.ev.2 v Olešné) –  rekonstrukce komunikace III/1774 Olešná – průtah.

 

  

Usnesení schváleno:  4 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

Omluven: V.Soukup

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí