Usnesení RO č.8/16.3.2011

RO bere na vědomí :
1)      Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Nezvěstice za rok 2010  ve dnech od 2.3. do 3.3.2011. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
2)      Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 v ČR a Vývěsky pro obecní úřady.
3)      Zápis z 1. jednání sociální komise konaného dne 22.2.2011.
4)      Zápis z 2. zasedání kontrolního výboru dne 2.2.2011.
5)      Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné pro rok 2010, Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro rok 2010 a Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2011, Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2011 od KaV Starý Plzenec.
6)      Oznámení skutečností zjištěných při inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve dnech 18.-20.1.2011 v ZŠ Nezvěstice.
7)      Oznámení Města Blovice o nezaplacení neinvestičních nákladů za rok 2010 na žákyni ZŠ Nezvěstice ………………….. s trvalým pobytem v Blovicích.
8)      Pozvánku na valnou hromadu MiR dne 24.3.2011  a návrh rozpočtu na rok 2011.
9)      Žádost o informace ohledně výstavby kanalizace – …………………….
10)   Oznámení Diakonie Broumov o svozu humanitární sbírky ošacení.
11)  Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v termínu březen –prosinec 2011 z důvodu opravy havárie telekomunikačních kabelů  – MMP, odbor dopravy.

RO schvaluje:
1)      Dorovnání rozdílu mezi náklady a příjmy PS Domovinka poskytované v Nezvěsticích  v roce 2010 ve výši 10 000,-Kč.
2)      Finanční příspěvek na činnost 15 000,-Kč na rok 2011 pro ZO ČSCH Nezvěstice.
3)      Finanční příspěvek na činnost 6 000,-Kč na rok 2011 pro  ČZS Nezvěstice.
4)      Finanční příspěvek na činnost 7 000,-Kč na rok 2011 pro Taneční soubor Radost.
5)      Poskytnutí digitálních grafických dat z LHC Nezvěstice bez databází pro účely soutisku lesnické situace majetku obce Nezvěstice na porostních lesnických mapách Lesů ČR pro LHC Spálené Poříčí.
6)      Žádost p……………………. o odkoupení pozemku č.119/1 v k.ú.Nezvěstice o výměře 216 m2 obcí Nezvěstice (travnatý pás vedle komunikace ke mlýnu na ,,Vartě“). Navrhovaná cena výkupu 65,-Kč za m2.
7)      Vyjádření stavební komise Nezvěstice k žádosti p……………….. o odkoupení pozemku č.614 – díl 1 v k.ú.Nezvěstice v majetku obce. Přes pozemek vede kanalizační potrubí včetně volné kanalizační výpusti a obecní vodovod, proto se žádost zamítá.
8)      Pronájem  bytu č.11 v DKS Nezvěstice pí……………………….. od 21.3.2011 dle pořádníku na přidělení bytu.
9)      Prodej pozemků č. 92/4, 92/5, 288/2, BPK 1, část 92/2 o celkové výměře 220 m2 za cenu 65,-Kč/m2 ……………………….
10)  Pokračování firmy VPÚ Plzeň s.r.o. na vypracování dokumentace ČOV Nezvěstice  ke stavebnímu povolení. Cena cca 1 207 845,-Kč bez DPH.
11)  Uzavření MŠ Nezvěstice v době od 11.7. do 19.8.2011.
12)  Zařazení žádostí o přidělení bytu v DKS Nezvěstice – ………………………….
13)  Závěrečnou zprávu o provedení řádné periodické inventarizace ve správě OÚ Nezvěstice za rok 2010.
14)  Odpověď na dopis od SZP Nezvěstice ze dne 16.3.2011 ohledně DKS Nezvěstice.
15)  Modernizace místnosti na zdravotním středisku o výměře 20m2,  kde jsou prováděny masáže a kosmetika  ( 2 nová světla na strop, nové el.zásuvky, pracovní deska k umyvadlu, skříňky na zeď, žaluzie do oken a vymalování).

RO ukládá :
I.                  
starostovi:
1)      Projednat na nejbližším zasedání ZO body: RO bere na vědomí: bod č.1 RO schvaluje: bod č.7, 10,11.
2)      Odpovědět na žádost p………. ohledně výstavby kanalizace.
3)      Zajistit modernizaci místnosti na zdrav.středisku do 30.4.2011.

II.                Místostarostce:
1)      Uspořádat humanitární sbírku ošacení do  30.5.2011.
2)      Zajistit pronájem bytu v DKS pro pí…………………od 21.3.2011.
3)      Odeslat odpověď na dopis od SZP ohledně DKS Nezvěstice.

III.             Stavební techničce:
1)      Zaslat vyjádření stavební komise a RO ohledně prodeje pozemku č.614  – žádost p……………
2)      Zabývat se řešením  a sankcemi za nepovolené pokácení stromů na stadionu a za firmou Leccos Stavobazar.

Usnesení schváleno : 5 hlasy

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí