Rada obce bere na vědomí:

1) Zápis ze 14. jednání sociální komise obce Nezvěstice ze dne 2.6.2022.

2) Návrh spol. POVED s.r.o. jízdního řádu železniční dopravy pro období 2022/2023

   3) Rozhodnutí KÚPK o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 105 050,-Kč na hospodaření v lesích     

       (finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let).

   4) Cenové nabídky na projekt ,,Výměna páteřního potrubí rozvodu vody v budově ZŠ Nezvěstice“.

        K&H pro stav s.r.o., IČ: 28021169 – nabídková cena 646 386,40 Kč s DPH,

        Stavební firma Konečný, s.r.o., IČ: 25210092 – nabídková cena 654 210,22 Kč s DPH,

        Heřman – stavitelství, s.r.o., IČ: 28927001 – nabídková cena 752 612,26 Kč s DPH.

   5) Zápis z valné hromady akciové společnosti Kanalizace a Vodovody Starý Plzenec, a.s. konané dne

       24.5.2022.

 

Rada obce schvaluje:

1) Umístění božích muk na obecní poz.p.č.966 (k cyklotrase na Šťáhlavice).

2) Podání předběžné žádosti o podporu projektu Revitalizace bývalé restaurace v Nezvěsticích v rámci

         programu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití.

3) Pasport místních a účelových komunikací- obec Nezvěstice. Zpracovatel GeoFaN s.r.o..

4) Pasport dopravního značení – obec Nezvěstice. Zpracovatel GeoFaN s.r.o..

5) Stanovení odměny řediteli ZŠ Nezvěstice za období 1.12.2021 – 31.5.2022

    podle § 134 zákoníku práce. Nový platový výměr od 1.7.2022 (navýšení osobního ohodnocení).

6) Žádost ředitelky MŠ Nezvěstice o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách na školní rok 2022/2023.

    Navýšení počtu dětí ve třídě umístěné v ZŠ Nezvěstice z 24 na 26 dětí.

7) Zajištění zpracování projektů vodovodních a kanalizačních přípojek  v rámci projektu  III.etapy

    odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV a rozšíření vodovodní sítě vlastníkům nemovitostí. Obec

    uhradí náklady na projekty kanalizačních přípojek vlastníků nemovitostí ve výši 3 500,-Kč bez DPH

    /přípojka.

  8) Přijetí dotace ve výši 300 000,-Kč od Plzeňského kraje z dotačního titulu Odstraňování havarijních 

      stavů a naléhavých potřeb obcí PK 2022  na projekt ,, Výměna páteřního potrubí rozvodu vody                      

      v budově ZŠ Nezvěstice“.

    9) Uzavření smlouvy o dílo se spol. K&H pro stav s.r.o., IČ: 28021169 na realizaci projektu ,,Výměna

      páteřního potrubí rozvodu vody v budově ZŠ Nezvěstice“ .Termín realizace díla 7.7.-10.82022. Cena

      díla 646 386,40 Kč s DPH.

 

 

       RO ukládá:

I.starostovi:

1) Neuzavírat smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 314/9 o výměře 12 m2 a části pozemku p. č. 314/1 v

    k.ú.Olešná u Nezvěstic (nově oddělený pozemek p.č. 314/14 l  o výměře 2 m2 – geometrickým plánem

    č. 249-26/2022, vyhotovitel Dankovič geodetická kancelář s.r.o.) s žadatelkou o odkup.

    Prodej byl schválen v souvislosti s přípravou realizace projektu  rekonstrukce komunikace

    III/1774 Olešná – průtah Usnesením ZO č. 9 ze dne 29.6.2020,  zastupitelstvo obce schvaluje bod č.17

    a 18 a Usnesením ZO č.15 ze dne 18.10.2021 zastupitelstvo obce schvaluje bod č.13 a 14).

    Bylo zjištěno, že prodejem těchto pozemků by bylo zabráněno výkonu práva v katastru nemovitostí             

    a došlo by k eliminaci věcného břemene přístupu do RD Olešná  č.p.23 na pozemku st. 15/2 v

    k.ú.Olešná u Nezvěstic, z důvodu toho, že žadatelka o odkup není majitelkou této nemovitosti.  MěÚ

    Starý Plzenec vydal dne 27.2. 2019 Rozhodnutí o dělení pozemku st.p.15/2, ve kterém je stanovena

    podmínka pro dělení pozemku – přístup na nově oddělený st. pozemek č. 15/2 v k.ú.Olešná u

    Nezvěstic (č.p.23) po pozemku stp.15/1 v k.ú.Olešná u Nezvěstic při hranici s nově odděleným

    pozemkem st. 15/2 v k.ú. Olešná u Nezvěstic v délce min.10,5 m a šířce 1m. Prodej

    těchto pozemků by po daných zjištěních byl v rozporu s dobrými mravy. Dále jednat s žadatelkou

    o možnosti odkupu pozemků pokud se stane majitelkou RD č.p.23 a pozemku st. 15/2 v k.ú.Olešná u

    Nezvěstic.

2) Na veřejném zasedání zastupitelstva obce 9/2022 zrušit usnesení č. 9 ze dne 29.6.2020,  zastupitelstvo

    obce schvaluje bod č.17 a 18 a Usnesením ZO č.15 ze dne 18.10.2021 zastupitelstvo obce schvaluje

    bod č.13 a 14.

 

Usnesení schváleno:  5 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí