Rada obce bere na vědomí:

1) Oznámení KÚPK o zahájení přezkoumání hospodaření ÚSC Nezvěstice ve dnech 7.11.- 

  11.11.2022.

2) Usnesení MMR ČR o zastavení řízení o žádosti o poskytnutí dotace – ,,Vybudování workoutového

   hřiště v obci Nezvěstice“.

3) Sběr nebezpečných odpadů dne 5.10.2022. Termín svozu 6.5.2022 AVE CZ odpad.hospodářství s.r.o.,

    elektroodpad – spol. REMA.

4) Zápis z 15. jednání sociální komise dne 20.9.2022.

5) Zápis z 9. jednání kontrolního výboru dne 22.9.2022.

6) Veřejná zakázka ,,Veřejné prostranství v centru obce Nezvěstice“ – osloveno 9 firem.

     Doručeny cenové nabídky: BP Stavby s.r.o., IČO: 25201506 – 1 297 85382 Kč bez DPH,

                                                 K&H pro-stav s.r.o., IČO: 28021169 – 1 665 900,-Kč bez DPH,

                                                 SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO: 48035599 – 999 962,23 Kč bez DPH,

7)  Sdělení Min.obchodu a průmyslu k projektu ,,Revitalizace bývalé restaurace v Nezvěsticích“. Dnem

     přijatelnosti projektu je 27.7.2022 a tímto dnem mohou začít práce na projektu.

8) Informace o průběhu stavby ,,Průtah silnice I/19″.

           

Rada obce schvaluje:

1) Podání nové žádosti o dotaci v rámci programu MMR na projekt s názvem „Vybudování workoutového

    hřiště v obci Nezvěstice“.

2) Výběr dodavatele veřejné zakázky ,,Veřejné prostranství v centru obce Nezvěstice“  –

     SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO: 48035599 – 999 962,23 Kč bez DPH (1 209 954,20 Kč s DPH).

     Realizace projektu do 6/2023.

3) Podání žádosti obce o účelovou neinvestiční dotaci pro JSDH obce (odborná příprava, zásahy mimo

     území, vybavení a opravy neinvestiční povahy) na výdaje v období 1.8.2021 do 31.8.2022 ve výši

     27 613,-Kč.

4) Odeslání výzvy dodavateli nové CAS MOTO-TRUCK CZ s.r.o. pro JSDHO Nezvěstice ke splnění

     podmínek Kupní smlouvy ze dne 24.3.2022. Dodání předmětu koupě neproběhlo do 180 kalendářních dní

     od podpisu smlouvy, tj. do 20.9.2022.

 

Rada obce ukládá:

I.starostovi:

1) Odeslat výzvu spol.MOTO – TRUCK CZ s.r.o. ohledně dodávky nové CAS.

2) Projednat s majiteli nemovitostí provedení vodovodních přípojek z nového vodovodního řadu v silnice

     I/19.

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí