RO bere na vědomí:

1)      Usnesení z 3.Valné hromady Mikroregionu Radyně ze dne 30.9.2014. Zápis z představenstva Mikroregionu Radyně ze dne 6.10.2014.

2)      Námitky Obce Nezvěstice proti kontrolnímu zjištění při akci ,,Víceúčelový areál

      s in-line oválem“ Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad.

3)     Stanovisko Úřadu Regionální rady regionu soudružnosti Jihozápad k námitce proti kontrolnímu zjištění projektu ,,Víceúčelový areál s in-line oválem“. Námitce se nevyhovuje, finanční dopad činí 10% ze způsobilých výdajů.

4)      Žádost o přezkoumání vyúčtování vývozu fekálií a vody za obecní byt ……………., Olešná 20.

5)      Ceny spotřebované el.energie a zemního plynu na odběrných místech obce ve správě Energie pod kontrolou na rok 2015.

6)      Protokol o provedení odborné technické kontroly sportovního zařízení, nářadí a náčiní v majetku obce ze dne 15.10.2014 firmou AZ Sportservis s.r.o.

7)      Zápis KÚPK, odboru ekonomického z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Nezvěstice za rok 2014 ve dnech 27.10. – 30.10.2014 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

8)      Žádost MMP, odboru stavebně správního o schválení zastupitele, který bude plnit v období 2014-2018 funkci určeného zastupitele v procesu pořizování územně plánovací dokumentace.

9)      Svolání ustavujícího zasedání ZO dne 6.11.2014.

10)  Protokol mezi obcí Nezvěstice a MAZEPPA s.r.o. na předání dokumentace veřejné zakázky ,,Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV“ a faktura na 60 500,-Kč.

      11) Inventarizaci majetku obce za rok 2014.

 

RO schvaluje:

1)      Zařazení žádosti o byt v DKS Nezvěstice do seznamu uchazečů pí……………, Milínov .

2)      Pronájem bytu č.5 v DKS Nezvěstice od 1.12.2014 – pí. …………………….., Nezvěstice.

3)      Pronájem tělocvičny na 4 turnajové dny (cca 9.00 – 16.00 hodin) pro družstvo mládeže TJ Sokol Nezvěstice za cenu 500,-Kč/den.

4)      Vzhledem ke stavu septiku u zdravotního střediska (svod dešťových vod) stanovit cenu za vývoz fekálií ve výši 25,30 Kč/m3 (prům. cena dle ČSÚ v PK v roce 2013) a cenu vodného 24,-Kč/m3 (není napojení na veřejný vodovod). Snížit částku za služby 2013/2014 dle nového výpočtu v bytě č.1 a 2 na zdravotním středisku.

5)      Smlouvu o pronájmu reklamní plochy v tělocvičně od 1.11.2014 do 31.10.2015 (4×2 m) za smluvní cenu 9680,-Kč včetně DPH – p…………………, Plzeň.

6)      Smlouvu č.12132251 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí – ,,Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV“. Dotace ve výši 1 547 006,88 Kč.

7)      Rozhodnutí o poskytnutí dotace od Ministerstva životního prostředí na akci

       ,, Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV“. Dotace ve výši 26 299 117,00 Kč.

 

 RO ukládá :

I.starostovi:

1) Zajistit přípravu ustavujícího zasedání ZO dne 6.11.2014.

2) Na ustavujícím zasedání ZO dne 6.11.2014 projednat stanovení  zástupce obce  

    v Mikroregionu Radyně včetně náhradníka a zastupitele, který bude plnit funkci

    určeného zastupitele v procesu pořizování územně plánovací dokumentace.

3) Jmenovat inventarizační komisi pro rok 2014.

 

II.místostarostce:

1) Provést opravu vyúčtování služeb v bytech na zdravotním středisku za období 1.6.2013 –

    31.5.2014, které provedla firma Inzula, Rokycany.

 

 

Usnesení schváleno : 

Pro  5 hlasů  – Lukáš Karkoš, Ing.Jan Hrdina, Bohumil Jůzl, Mgr.Petra Tupá,DiS.,

Miloslav Nekola

Proti   0   hlasů

Zdržel se  0  hlasů

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí