Rada obce bere na vědomí:

1) Vyjádření Řídícího výboru o souladu projektového záměru ,,Cyklostezka Plzeň-Brdy, část Nezvěstice”

     s integrovanou strategií plzeňské metropolitní oblasti (ITI-16_01_010), opatření 2.2.2. Optimalizace          

     a rozvoj cyklodopravy.

2) Informace od Mikroregionu Radyně z VH konané dne 30.6.2019 – schválení Závěrečného účtu za rok  

     2018 a převedení zisku ve výši 153 612,47 Kč na účet 432.

3) Podání průběžné provozní monitorovací zprávy za rok 2018 na SFŽP – Odkanalizování obce      

     Nezvěstice na ČOV I.etapa.

 

Rada obce schvaluje:

1) Dohody o ukončení nájmu v DKS Nezvěstice č.p.350 – p. …….. k 31.5.2019 a pí………k 30.6.2019.

2)Objednávku na natočení Okénka z měst a obcí od ZAK TV za cenu 15 000,-Kč – Mistrovství ČR  

     mladších žaček v národní házené ve dnech 21.6. -23.6.2019.

  3) Hodnotící komisi na výběr dodavatele  –  ICT,  nábytku a vybavení dílny  na akci ,,Nástavba a

        přístavba ZŠ a MŠ v Nezvěsticích – II. etapa” ve složení: Ing.Richard Giebel, Ing.arch.Eva Špelinová,

        Ing.Lubomír Hrdina, Ing.Michal Cvikl. Hodnocení nabídek bude 20.6.2019 od  10.00 hodin.

4) Nabídku DOpravní PROjekty Fiala, Žákava č.p.155 na vypracování stavebního objektu řešící úpravu směrového a výškového vedení cyklostezky v prostoru lávky přes řeku Úslavu. Dokumentace bude provedena jako dílčí část celkové dokumentace pro sloučené územní a stavební povolení a bude obsahovat technickou zprávu, situační výkres, podélný profil, vzorový příčný řez a příčné řezy. Cena za vypracování tohoto stavebního objektu je   17 900 Kč bez DPH. Termín plnění do 25.6.2019.

5) Nabídku DOpravní PROjekty Fiala, Žákava č.p.155 na vypracování projektové dokumentace DÚR/PSP  ,,Stezka pro pěší a cyklisty Nezvěstice – Žákava” (ke koupališti). Cena za vypracování tohoto stavebního objektu je 123 000,-Kč bez DPH.

Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení:

   1) Zadávací podmínky pro vypracování územní studie na rozvojovou zónu Z1 dle ÚPD obce Nezvěstice 

       zpracované Ing.arch.Špelinovou. Příloha č.1 Usnesení RO č.14/5.6.2019.

   2) Smlouvu o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Základní škola Nezvěstice, 

       příspěvková organizace, Nezvěstice č.p.69, IČO 75006774 mezi obcí Nezvěstice a obcí Šťáhlavy.  

       Vytvoření společného školského obvodu ZŠ Nezvěstice a to pro žáky od 6. do 9. třídy, který je tvořen 

        územními obvody obcí Šťáhlavy a Nezvěstice.

Rada obce ukládá:

  1. starostovi:

1) Předložit návrh na pořízení změny územního plánu zastupitelstvu (změna funkčního využití pozemků parc č.992 a 993 v k.ú.Nezvěstice) – navrhovatelé ………..a …… Nezvěstice ……… Stanovisko pořizovatele (MMP, odbor stavebně správní) – doporučuje zastupitelstvu zamítnutí návrhu.

Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Odběr novinek

Přihlašte se k našemu zpravodaji a připojte se k našim 53 odběratelům.

Počasí