Rada obce bere na vědomí:

  1) Zápis z jednání konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa

    ředitele/ky  Mateřské školy Nezvěstice, příspěvkové organizace ze dne 16.3.2022.

2) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 7.3.2022.

3) Sdělení HVP, a.s. o poskytnutí pojistného plnění ve výši 10 664,-Kč a ukončení šetření poj.události č.

     2022/0113/0928 (grafitti – lávka).

4) Konání divadelní přednášky ,,Senior bez nehod“ dne 29.3.2022 od 16.00 hodin v tělocvičně.

5) Projekt ,,Výstavba mateřské školy Zemička“ v Milínově v rámci MAS vzdělávání Blovicko a

    Přešticko.

6) Zapojení žáků ZŠ Nezvěstice do úklidu obce dne 25.3.2022. Poskytnutí pytlů na odpad, rukavic a

    svoz nasbíraných odpadů.

7) Oznámení ŘSD ČR o posunutí termínu podání nabídek na projekt I/19 Nezvěstice (I.etapa – průtah) 

     na 5.4.2022 z důvodu podání dotazů k zadávací dokumentaci.

8) Rozhodnutí hejtmana PK ke koordinaci nouzového ubytování.

Rada obce schvaluje:

 1) Finanční dar ve výši 3 000,-Kč pro MŠ Nezvěstice od spol.Carexim group.s.r.o. (umístění reklamy).

 2) Podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení   

   pro Plzeňský kraj, jejichž činnost vykonává Mateřská škola Nezvěstice, příspěvková organizace,   

   která se týká zápisu údajů o nové ředitelce příspěvkové organizace,

   která je současně statutárním orgánem příspěvkové organizace.

3)  Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci sociálních zařízení v ZŠ z Dotačního programu PK 2022 –

     Odstranění havarijních stavů a naléhavých potřeb obcí (max. dotace 90%).

  4)  Zařazení žádosti o přidělení bytu v DKS Nezvěstice  –  …………………………….

     do pořadníku na přidělení bytu.

 

 

Rada obce jmenuje:

1) S účinností od 1.6.2022 paní V…………….. R……………….. , nar. …………….., bytem ………………., ………………..

     na vedoucí pracovní místo ředitelky  Mateřské školy Nezvěstice, příspěvkové organizace.

 

Rada obce stanovuje:

1) S účinností od 1.6.2022 ředitelce Mateřské školy Nezvěstice, příspěvkové organizace

    paní …………….. plat dle platového výměru.

 

Rada obce pověřuje:

1) Ředitelku  Mateřské školy Nezvěstice, příspěvkové organice k podání

    žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení  Krajskému úřadu

    Plzeňského kraje, odbor školství/ MŠMT.

 

Rada obce neschvaluje:

1) Žádost o dotaci ve výši 7 500,-Kč – Linka bezpečí, z.s.

2) Žádost o dotaci ve výši 10 000,-Kč pro Hospic svatého Lazara z.s..

 

Usnesení schváleno:  4 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí