Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1) Zprávu o činnosti RO za období od 26.4.2021 do 28.6.2021.

2) Prezentaci vizualizace stavby ,,Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) – Plzeň        Koterov (mimo)“. Informace podané zástupcem investora stavby (Správa železnic, státní organizace) k projektu a odpovědi na dotazy přítomných.

3) Návrh terénních úprav pro zlepšení rozhledů a úpravy / doplnění dopravního značení na  křižovatce silnic I/19 x III/1772 x III/1773, předložený projektantem stavby.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) Program 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce (viz.zápis).

2)  Ověřovatele zápisu : p.Milana Heřmana a Ing.arch.Evu Špelinovou.    

    Zapisovatelku: Mgr.Petru Tupou,DiS.

3)  Návrhovou komisi ve složení:
     předsedu: Václava Soukupa

     člena: Ing.Bedřicha Česala

4) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě (kanalizační splašková stoka) mezi obcí Nezvěstice (oprávněná) a …….. (povinný). Dotčený pozemek  p.č. 855 v k.ú. Nezvěstice na LV 1729 u KÚ pro Plzeňský kraj, KP Plzeň-město (výměra služebnosti inženýrské sítě celkem 142,71m2). Rozsah a poloha věcného břemene – služebnosti jsou stanoveny a vyznačeny v geometrickém plánu č. 820-24a/2020 ze dne 3.3.2020, který vyhotovil GEOREAL spol.s.r.o., IČ: 40527514, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň. Jednorázová náhrada za zřízení služebnosti činí 7 136,00 Kč.

5) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě (kanalizační stoka) mezi obcí Nezvěstice (oprávněná) a ……. (povinní). Dotčené pozemky  p.č. 35/1 a 36/1 v k.ú. Olešná u Nezvěstice na LV 1340 u KÚ pro Plzeňský kraj, KP Plzeň-město (výměra služebnosti inženýrské sítě celkem 136m2). Rozsah a poloha věcného břemene – služebnosti jsou stanoveny a vyznačeny v geometrickém plánu č. 8216-229/2016 ze dne 31.5.2017, který vyhotovil GEOREAL spol.s.r.o., IČ: 40527514, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň. Jednorázová náhrada za zřízení služebnosti činí pro …………. 3 400,00 Kč a …………….. 3 400,-Kč.

6)  Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti ochranného pásma inženýrské sítě (kanalizační stoka) mezi obcí Nezvěstice (oprávněná) a ……………. (povinná). Dotčený pozemek p.č.853 v k.ú.Nezvěstice na LV 381 u KÚ pro Plzeňský kraj, KP Plzeň-město (výměra služebnosti inženýrské sítě – 2,61m2). Rozsah a poloha věcného břemene – služebnosti jsou stanoveny a vyznačeny v geometrickém plánu č. 820-24a/2020 ze dne 3.3.2020, který vyhotovil GEOREAL spol.s.r.o., IČ: 40527514, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň. Jednorázová náhrada za zřízení služebnosti činí 130,00 Kč.

 7) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě (kanalizační stoka) mezi obcí Nezvěstice (oprávněná) a ………. (povinný) a ………………. (povinný). Dotčené pozemky  p.č. 278/22 a p.č. 347/17 v k.ú. Olešná u Nezvěstic na LV 28 u KÚ pro Plzeňský kraj, KP Plzeň-město (výměra služebnosti inženýrské sítě je celkem 139m2). Rozsah a poloha věcného břemene – služebnosti jsou stanoveny a vyznačeny v geometrických plánech č. 216-229/2016 ze dne 31.5.2017 který vyhotovil GEOREAL spol.s.r.o., IČ: 40527514, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň. Jednorázová náhrada za zřízení služebnosti činí pro ……… 3 475,00 Kč a … 3 475,00 Kč.

8) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě (kanalizační stoka) mezi obcí Nezvěstice (oprávněná) a …………… (povinný). Dotčený pozemek  p.č. 337/4 v k.ú. Olešná u Nezvěstic na LV 1246 u KÚ pro Plzeňský kraj, KP Plzeň-město (výměra služebnosti inženýrské sítě celkem 47m2). Rozsah  a poloha věcného břemene – služebnosti jsou stanoveny a vyznačeny v geometrickém plánu č. 216-229/2016 ze dne 31.5.2017, který vyhotovil GEOREAL spol.s.r.o., IČ: 40527514,   se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň. Jednorázová náhrada za zřízení služebnosti činí  2 350,00 Kč.

 9) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě (kanalizační splašková stoka) mezi obcí Nezvěstice (oprávněná) a ………. (povinný) a ……… (povinný). Dotčený pozemek p.č. 854 v k.ú. Nezvěstice na LV 596 u KÚ pro Plzeňský kraj, KP Plzeň-město (výměra služebnosti inženýrské sítě celkem 96,79m2). Rozsah a poloha věcného břemene – služebnosti jsou stanoveny a vyznačeny v geometrickém plánu  č. 820-24a/2020 ze dne 3.3.2020, který vyhotovil GEOREAL spol.s.r.o., IČ: 40527514,          se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň. Jednorázová náhrada za zřízení služebnosti činí pro ……… 2 420,00 Kč a ….  2 420,00 Kč.

10) Závěrečný účet obce k 31.12.2020 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením  bez výhrad.

11) Účetní závěrku obce Nezvěstice za rok 2020 bez výhrad a připomínek a v rozsahu těchto   finančních výkazů: rozvahy sestavené k rozvahovému dni, výkazu zisku a ztráty, přílohy účetní závěrky.

12) Finanční dar ve výši 100 000,-Kč ve prospěch obcí a regionů postižených vichřicí v červnu 2021.

13) Rozpočtové opatření č.1/2021. Celkové příjmy rozpočtu  45 031 430,00 Kč a celkové výdaje

    41 426 632,00 Kč.

14) Prodej části pozemku parc.č. 152/56 o celkové výměře 485m2 nacházející se v k.ú.Nezvěstice (část pozemku o výměře 268 m2 geometricky oddělena č.plánu: 836-28/2020, nové č.parc. 152/85), který je zapsán  na LV č.10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – město ve vlastnictví obce Nezvěstice. Kupující p……… Kupní cena 40 200,00 Kč (150,-Kč/m2cena pozemku v daném místě a čase obvyklá). Veškeré náklady spojené s prodejem bude hradit kupující.

15) Uzavření Smlouvy s vlastníkem dopravní a technické infrastruktury mezi obcí Nezvěstice a ………….. Předmětem smlouvy je vymezení  práv a povinností smluvních stran při vybudování a financování nové veřejné infrastruktury pro pozemky pro výstavbu pro bydlení v rodinných domech v lokalitě ,,Nezvěstice, Malá strana – Varta, Z1″ na pozemcíxh č.parc.112/1, 112/5, 112/10, 112/11, 112/12, 112/13, 112/14, 112/15, 112/16, 113/9, 628/4 v k.ú.Nezvěstice a 630/1, 999/6, 999/11, 999/12, 1154/1, 1154/2, 1156 v k.ú.Žákava a vybudování a financování změn stávající veřejné infrastruktury na veřejně přístupných pozemcích.

16) Přípravu dohody mezi obcemi Nezvěstice a Žákava o podmínkách možnosti připojení nemovitostí na k.ú.Žákava, v blízkosti společné katastrální hranice,  na technickou infrastrukturu v majetku obce Nezvěstice.

17) Poděkovat a odměnit pana ……………… za dlouholetou práci ilustrátora Kroniky obce Nezvěstice.

Zastupitelstvo obce ukládá:

I.starostovi:

1) Při jednání se zástupci Správy dráhy, státní organizace o projektu  ,,Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) – Plzeň Koterov (mimo)“ zažádat o vybudování zpevněných přístupových cest při realizaci stavby. A to zpevněnou přístupovou cestu z křižovatky (u vyhlídky nad Olešnou) k traťovému přejezdu do Žákavy P1196 v trase polní cesty na pozemku p.č. 1222 v k.ú.Nezvěstice dle pozemkových úprav a druhou zpevněnou pod železniční tratí od traťového přejezdu P1196 do Žákavy k cestě pod zrušený přejezd P1197 nad ,,Husákem“.

2) Připravit na jednání ZO v termínu září 2021 kompletní podklady k zadání výběrového řízení na koupi nové CAS pro JSDHO Nezvěstice.

3) Požadovat od provozovatele obecního vodovodu společnosti Kanalizace a Vodovody Starý Plzenec kompenzace (odškodnění) pro odběratele pitné vody. Provozovatel včas neinformoval odběratele ani obecní úřad o špatné kvalitě dodávané vody ve dnech 9.5.2021 až 1.6.2021 (KHS PK uvědomila OÚ Nezvěstice o zákazu používání vody jako pitné dne 21.5.2021). Vyzvat provozovatele k předložení přijatých opatření, aby se tento problém neopakoval.

 

Nepřítomní zastupitelé: Mgr.K.Vyletová, Mgr.Andrea Šourková

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí