Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1) Směrnici obecního úřadu Nezvěstice pro ochranu osobních údajů platnou od 1.5.2018.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) Program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce (viz. zápis).

2) Ověřovatele zápisu: Mgr.Ladu Kotlanovou a Ing.arch.Evu Špelinovou.

Zapisovatelku Mgr.Petru Tupou, DiS.

3)   Zvolení jednoho místostarosty pro volební období 2022 – 2026.

4)   Pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

5)   Pro výkon funkce místostarosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

6)   Do funkce starosty obce Nezvěstice p.Lukáše Karkoše pro volební období 2022 – 2026.

7)   Do funkce místostarostky obce Nezvěstice Mgr.Petru Tupou,DiS. pro volební období  

         2022 – 2026.

8)   Pětičlennou radu obce pro volební období 2022 – 2026.

9)   Do funkce člena rady obce Nezvěstice:

          p.Miloslava Nekolu,

          Ing.arch. Evu Špelinovou,

          p.Václava Soukupa.

          pro volební období 2022 – 2026.

10)  Zřízení finančního a kontrolního výboru. Oba výbory budou tříčlenné.

11)  Do funkce předsedkyně finančního výboru obce Nezvěstice Petru Slívovou, DiS.

       pro volební období 2022 – 2026.

12)  Do funkce předsedkyně kontrolního výboru obce Nezvěstice Mgr.Ladu Kotlanovou

       pro volební období 2022 – 2026.

13)  Do funkce člena finančního výboru obce Nezvěstice:

       p.Zdeňka Heřmana,

       p.Pavla Rajchla,

       pro volební období 2022 – 2026.

  14)  Do funkce člena kontrolního výboru obce Nezvěstice:

       Ing.Zdeňka Krňoula, Ph.D.,

       Ladislava Vágnera, DiS.,

        pro volební období 2022 – 2026.

15)  Stanovenou výši odměn za výkon jednotlivých neuvolněných funkcí členů zastupitelstva

        obce od 20.10.2022: 

                          člen zastupitelstva obce………………………………..600,- Kč/měsíc 

                          člen rady obce ……………………………………. 1 500,- Kč/měsíc 

                          předseda výboru zastupitelstva obce…………1 350,- Kč/měsíc

                          předseda komise rady obce…………………………1 350,- Kč/měsíc

Při souběhu více funkcí bude poskytována souhrnná odměna:

                         člen rady obce + předseda výboru zastupitelstva obce …….2 850,-Kč/měsíc

                         člen rady obce + předseda komise rady obce…………………..2 850,-Kč/měsíc

16) Pana Lukáše Karkoše a jeho náhradnici Mgr.Petru Tupou, DiS. jako zástupce obce a pověřuje   

       je zastupováním obce při jednáních na valných hromadách Mikroregionu Radyně.

 17) Jednací řád Zastupitelstva obce Nezvěstice platný od 20.10.2022.

 18) Zrušení Vnitřní směrnice obce Nezvěstice č.1/2012 k veřejným zakázkám. Zadávání veřejných

         zakázek bude probíhat dle zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Zastupitelstvo obce vyslovuje souhlas:

   1) Dle zákona.č.128/2000 Sb., §84, odst.2, písm.p. se vznikem pracovněprávního vztahu mezi

       obcí Nezvěstice a členy zastupitelstva obce p.Miloslavem Nekolou a Mgr.Andreou Šourkovou. 

 

Zastupitelstvo obce pověřuje:

1) Starostu obce p.Lukáše Karkoše jako zástupce obce Nezvěstice na valných hromadách   

    společnosti Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s. Starosta může pověřit zastupováním

    obce i jinou osobu.

 

Zastupitelstvo obce ukládá:

Starostovi:

1) Plnit ve volebním období 2022-2026 funkci určeného zastupitele v procesu pořizování

         územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů obce dle zákona

         č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí