ZO bere na vědomí:

  1. Zprávu o činnosti RO za období od 13.6.2016 do 22.8.2016.
  2. Předchozí stanovisko Ministerstva financí podle §30 zákona č.139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k uzavření koncesní smlouvy obcí Nezvěstice.

Příloha č.1 Usnesení.

3. Výše dotace od SFŽP ČR na akci ,,Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV“ se liší dle Dodatku č.1 ke smlouvě č.12132251 o poskytnutí podpory ze Státního       fondu životního prostředí ČR. Důvodem snížení dotace byla fakturace části nákladů ve výši 100 000,-Kč bez DPH za autorský dozor Ing.V Macha po 31.12.2015 a to po době platnosti způsobilých výdajů.

a) Výše dotace SFŽP byla změněna na 1 620 912,82 Kč (původní výše dotace 1 623 792,39 Kč),

b) výše dotace ze státního rozpočtu byla změněna na 27 555 518,85 Kč (původní výše dotace

27 604 470,65 Kč).

 

ZO projednalo a schvaluje:

1)  Program 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce.
2)  Ověřovatele zápisu: Ing.Lubomíra Hrdinu a p.Milana Heřmana. Zapisovatelku Mgr.Petru                          Tupou,DiS..

3)  Návrhovou komisi ve složení :
předsedkyně : Mgr.Blanka Hachová

členka: Mgr.Jana Plachá

4)   Koncesní smlouvu ,,Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací“ uzavíranou mezi

obcí Nezvěstice a Kanalizace a Vodovody Starý Plzenec, a.s., IČ: 25205625.

Příloha č.2 Usnesení.

 

ZO pověřuje:

 Starostu:

1) K podpisu Koncesní smlouvy ,,Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací“

uzavíranou  mezi obcí Nezvěstice a Kanalizace a Vodovody Starý Plzenec, a.s., IČ: 25205625.

 

omluveni: p.Nekola, MUDr.Šimánek, pí.Vaníková, Ing.J.Hrdina, Mgr.Harasimovičová, p.Harasimovič, Ing.Hrubý

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí