Usnesení z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice      

                                   konaného dne 22.9.2008

 ZO bere na vědomí:
1) Zprávu o činnosti RO za období od  1.7. 2008 do 22.9.2008.
2) Hospodaření obce Nezvěstice k 31.8.2008.
3) Závěrečnou zprávu FÚ Plzeň týkající se finančního vyhodnocení akce  ,,Stavební úpravy sportovního areálu v Nezvěsticích – I.část‘‘.
4) Informace o přípravných pracích ohledně nového územního plánu obce Nezvěstice.
5) Informace starosty o všech jednáních týkajících se obchvatu Nezvěstic od minulého zasedání ZO dne 1.7.08.
6) Informace o harmonogramu prací na rekonstrukci úpravny vody a požadavcích na občany – odběratele pitné vody z obecního vodovodu.
7) Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací obce Nezvěstice.

ZO schvaluje:
1) Směrnice č. 1/2008 Použití prostředků Sociálního fondu.
2) Smlouvu o budoucí smlouvě mezi obcí Nezvěstice a Zemědělskou vodohospodářskou správou Brno o úpravě koryta Olešenského potoka. 

ZO ukládá:
RO

1) Prověřit požadavek připojení na obecní vodovod 8 bytových jednotek (řadové domy v Olešné) v k.ú.Olešná.
2) Zpracování skutečného stavu kanalizační sítě včetně všech přípojek od jednotlivých nemovitostí s rozlišením jejich druhu přípojek. Zjištění možností monitoringu stávající kanalizace a možnosti jejího využití pro směsnou kanalizaci. Provést revizi návrhu kanalizace v Nezvěsticích od firmy Bohemia plan.

FV
1) Připravovat rozpočet na rok 2009 a rozpočtový výhled.

Stavební techničce pí.Tolarové:
1) Zjistit závady v DKS, které spadají do záruční doby dle smlouvy o dílo č.1494 ze dne 29.3.2002 a zajistit opravy do ukončení záruční doby na stavbu.

ZO Nezvěstice hlasovalo pro usnesení č.11 takto:

pro 14  hlasů                           proti  0 hlasů                            zdrželo se  0  hlasů

Nepřítomen: p.B.Fink

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí