Usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice      

                                   konaného dne 15.12.2008

 ZO bere na vědomí:
1)   Zprávu o činnosti RO za období od 22.9.2008 do 15.12. 2008.
2) Plán práce ZO na první pololetí 2009.

ZO schvaluje:
1) Rozpočtové provizorium pro rok 2009 do doby schválení nového rozpočtu obce na rok 2009, obec bude hospodařit dle roku 2008.
2) Řešení odkanalizování obce Nezvěstice oddílnou kanalizací  s centrální ČOV.
3) Prodej obecních pozemků č.152/22 (zahrada) o výměře 139 m2a č.206/2 (stavební parcela) o výměře 86 m2 za 35,- Kč/m2 …………………….
4) Prodej obecních pozemků KÚ PK za 30,- Kč/m2. Pozemky v k.ú.Olešná č.315/3 (výměra 288 m2), 315/4 (výměra 39 m2) a 315/5 (výměra 203 m2), které leží na území obce pod silnicí III.třídy Nezvěstice – Želčany.
5) Obecně závazná vyhláška (OZV) č.1/2008, kterou se zrušuje OZV č.3/2007 a mění a doplňuje OZV č.2/2004 – O poplatku za komunální odpad. Navýšení cen na rok 2009 za známky na odvoz komunálního odpadu o 15% a cena za pytel na plasty 15,-Kč.
6) Výkup pozemků od občanů v ulicích na Vartě. V případě dohody bude obec vykupovat pozemky od vlastníků za jednotnou cenu 65,-Kč/m2.

ZO ukládá:
FV

1) Zpracovat návrh rozpočtu na rok 2009 a rozpočtový výhled na roky 2010 a 2011.
2) Vyjasnit příjmy a výdaje u položky rozpočtu Pitná voda (vodovod, studny) a doložit aktuální stav účtů.

RO
1) Nechat vypracovat pro obec Nezvěstice studii oddílné kanalizace s centrální ČOV.

Stavební techničce pí.Tolarové
1) Zaslat dopisy na výkup pozemků od vlastníků na Vartě za cenu 65,-Kč /m2.
2) Projednat a zajistit prodej obecních pozemků KÚ PK v k.ú.Nezvěstice pod silnicí III.třídy Nezvěstice –  Želčany.

ZO Nezvěstice hlasovalo pro usnesení č.12 takto:

Pro 12    hlasů                           proti  0    hlasů                            zdrželo se 0   hlasů

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí