Usnesení z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice       

                                    konaného dne 9.3.2009

ZO bere na vědomí:
1)  Zprávu o činnosti RO za období od 15.12. 2008 do 9.3. 2009.

ZO schvaluje:
1)   Návrh rozpočtu na rok 2009 a rozpočtový výhled na roky 2010 – 2011.
2)   Rozdělení hospodářského výsledku MŠ Nezvěstice za rok  2008 v částce 28 065,46 Kč: do rezervní fondu 18 065,46 Kč, do fondu odměn 10 000,-Kč
3)   Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Nezvěstice za rok  2008 v částce 22 454,76 Kč (z hlavní činnosti 3 808,26 Kč z doplňkové činnosti 18 646,50Kč): do rezervní fondu 4 954,76 Kč, do fondu odměn 17 500,-Kč.
4)   Bezúplatný převod pozemků obce Nezvěstice parc.č. 315/3 o výměře 288 m2, parc.č. 315/4 o výměře 39 m2 a parc.č. 315/5 o výměře 203 m2 v k.ú. Olešná u Nezvěstice do vlastnictví Plzeňského kraje.
5)  Zřizovací listinu a Knihovní řád Místní knihovny v Nezvěsticích platné od 9.3.2009 a zrušení stávající zřizovací listiny ze dne 24.6.2002.
6)  Plán rozvoje vodovodu a kanalizací obce Nezvěstice a Plán financování obnovy vodovodu a kanalizací obce Nezvěstice.
7)  Žádost o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu  ,,E-government v obcích  – Czech Point‘‘ a podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Neuplatňujeme interní předpis o výběrovém řízení a byl proveden průzkum trhu na co nejhospodárnější pořízení majetku.
8) Vyjádření k části záměru rekonstrukce silnice I/19 – křižovatka I/20 – Spálené Poříčí. ZO Nezvěstice bylo seznámeno s výše zmíněným záměrem, konkrétně s úsekem č.1 (délka 2,75 km) tj. od nově navržené kruhové křižovatky silnic I/19 a I/20 nad Losinou  k vodojemu u křižovatky silnice I/19 a II/1772 na Šťáhlavy. ZO Nezvěstice bere tento návrh na vědomí bez připomínek.
9) Návrh narovnání obecní hranice mezi k.ú. Nezvěstice a k.ú. Šťáhlavice. Vnější obvod pozemkové úpravy bude tvořen hranicí k.ú. Nezvěstice s tím, že v sousedství s k.ú. Šťáhlavice dojde k vyrovnání obecní hranice, tak aby nedošlo k zásadním změnám celkových výměr dotčených kat. území (zarovnání hranice bude přizpůsobeno možné trase plánovaného obchvatu obce). Práce na KPÚ Nezvěstice budou zahájeny až v roce 2010 z důvodu plánovaného obchvatu, doplnění a přepracování územního plánu a jeho schválení.
10) Odkoupení pozemku ČD a.s. p.č. 670/14 o výměře 308 m2 v k.ú.Nezvěstice za 30 000,-Kč včetně sepsání kupní smlouvy, vkladu do katastru nemovitostí a geometrického zaměření.
11)  Zřízení Fondu obnovy obecního vodovodu, úpravny vody, vodojemu a obecních kanalizací a čističek odpadních vod sloučením účtu z UNI CREDIT BANK do účtu ČSOB
12)  Navýšení vodného o 1,-Kč/m3 z 23,-Kč na 24,-Kč/m3 od 1.4.2009

ZO ukládá:
RO

1) Projednat připomínky Občanského sdružení na zachování tvrze v Nezvěsticích v souladu § 16 odst.f) zákonem 128/200 Sb.
2) Vybrat projektanta na zpracování projektu odkanalizování obce a projektanta na opravu komunikace u bytovek u OÚ po opravě vodovodu a kanalizace do června 2009. Zpracování studie opravy ostatních místních komunikací po výstavbě kanalizace.

starostovi
1) Připravit statut Fondu obnovy obecního vodovodu, úpravny vody, vodojemu a obecních kanalizací a čističek odpadních vod do 14. zasedání ZO.

ZO Nezvěstice hlasovalo pro usnesení č.13 takto:

pro 13    hlasů                           proti 0  hlasů                            zdrželo se  0  hlasů

nepřítomní zastupitelé: Ing.Havlíček, Ing.Hrdina

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí