Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1) Zprávu o činnosti RO za období od 28.6.2021 do 18.8.2021.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) Program 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce (viz.zápis).

2)  Ověřovatele zápisu : Mgr.Ladu Kotlanovou a Ing.arch.Evu Špelinovou.   

     Zapisovatelku: Mgr.Petru Tupou,DiS.

3) Návrhovou komisi ve složení:
     předseda: Ing.Lubomír Hrdina

     člen: Václav Soukup

4) Plán rozvoje sportu obce Nezvěstice 2021 – 2026.

     Příloha č.1  usnesení č.14, ze dne 18.8.2021.

5) Podání žádosti o dotaci TJ Sokola Nezvěstice (oprávněný žadatel) na rekonstrukci střechy

     sálu budovy sokolovny č.p.150 na pozemku p.č. 160 v k.ú.Nezvěstice. Poskytovatel dotace  

     Národní sportovní agentura,  Program č.162 51 Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina

     2021-2025 (dotace ze státního rozpočtu – kapitola NSA 362 max. ve výši 800 000,-Kč = 80%

     celkových způsobilých výdajů). Finanční spoluúčast obce ve výši min.10% z celkových

     způsobilých výdajů akce a spolku min.10%.

Zastupitelstvo obce souhlasí:

1) S realizací akce TJ Sokola Nezvěstice – rekonstrukce střechy sálu budovy sokolovny č.p.150

    na pozemku p.č. 160 v k.ú.Nezvěstice.

Zastupitelstvo obce ukládá:

I.starostovi:

1) Projednat  se správcem komunikace č.III/1774 SÚSPK vyčištění všech příkopů a propustků

    na příjezdu od Želčan do Olešné.

 

Nepřítomní zastupitelé: M. Heřman, A.Šourková, K.Vyletová

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí