Usnesení z 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice      

                                   konaného dne 15.6.2009

 ZO bere na vědomí:
1) Zprávu o činnosti RO za období od 9.3. 2009 do 15.6.2009.
2) Ustavení komise pro kroniku ve složení …………………………………….

ZO schvaluje:
1) Závěrečný účet roku 2008 a  Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nezvěstice za rok 2008. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, zpráva je bez nápravných opatření.
2) Zřizovací listinu ZŠ Nezvěstice č.j. 262/2009 platnou od 15.6.2009.
3) Předfinancování z obecního rozpočtu celkové výměny elektroinstalace v sokolovně (500 000,-Kč), která je majetkem TJ Sokol a nákupu  výstavních klecí pro ZO ČSCH Nezvěstice (217 000,-Kč), pokud spolky získají dotace požadované z 2.výzvy Strategického plánu Leader (SPL) ,,Šance pro Jižní Plzeňsko“.
4) Výkup pozemku č.parc.669 (bývalé řečiště Olešenského potoka) od úřadu pro zastupování státu o výměře 1549m2 v částce 418 230,00Kč.
5) Uznání vlastnického práva na pozemek č.st. 37/1 o výměře 1353 m2 v .k.ú.Nezvěstice pro …… a na pozemek č.st.37/2 o výměře 287 m2 v k.ú.Nezvěstice pro Obec Nezvěstice.
6) Prodej pozemku č.PK 625 v k.ú.Nezvěstice o výměře 6 m2 (příjezdová komunikace – výrobna krmných směsí) žadatelům …………………………………………………. Veškeré náklady bude hradit nabyvatel. Cena pozemku dle znal. posudku je 410,-Kč za 6m2.
7) Provedení energetického auditu budov ZŠ Nezvěstice.
8) Souhlas s podáním žádosti do ROP NUTS II Jihozápad a s realizací projektu Rekonstrukce místní komunikace v obci Nezvěstice – Olešná. Zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu Rekonstrukce místní komunikace v obci Nezvěstice – Olešná do výše 5 mil Kč v rámci rozpočtu obce Nezvěstice.
9)  Statut fondu obnovy obecního vodovodu a úpravny vody, vodojemu a obecních kanalizací a čističek odpadních vod s účinností od 1.6.09.

ZO ukládá:
I. RO

1) Dojednat podmínky na předfinancování z obecního rozpočtu celkové výměny elektroinstalace v sokolovně (500 000,-Kč), která je majetkem TJ Sokol a nákupu výstavních klecí pro ZO ČSCH  Nezvěstice (217 000,-Kč) pokud spolky získají dotace požadované z 2.výzvy Strategického plánu Leader (SPL) ,,Šance pro Jižní Plzeňsko“.
2) Zajistit veškeré záruční opravy stavby DPS (dnes DKS) do 31.8.2009.
3) Zajistit energetický audit budov ZŠ Nezvěstice do 30.9.2009.

II. Stavební techničce pí.Tolarové
1) Dokončit výběr projektanta na odkanalizování obce Nezvěstice.
2) Zajistit přípravu projektu na opravu komunikace v Olešné (kolem bytovek).
3) Zjistit možnost odvodnění okolí septiku pod zdrav. střediskem (přepad z jímky) a opravu pěšinky.

III. starostovi
1) Smluvně zajistit předfinancování dotací z obecního rozpočtu s TJ Sokol Nezvěstice a s ČSCH v Nezvěsticích.
2) Jednat o vylepšení podmínek smlouvy na možný odkup rozvodu plynu v Nezvěsticích.
3) Po prověření smlouvy s firmou Radiomobil (vysílač umístěný na MŠ) provést případně navýšení nájmu.

ZO Nezvěstice hlasovalo pro usnesení č.14 takto:

pro 12  hlasů                           proti  0  hlasů                            zdrželo se 0   hlasů

Nepřítomní zastupitelé:p.Fink, Ing.Havel, Ing.Havlíček

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí