ZO bere na vědomí:

 1)  Zprávu o činnosti RO za období od 20.3.2017 do 26.6.2017.

ZO schvaluje:

1)  Program 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce (viz.zápis).

2)  Ověřovatele zápisu : Mgr.Terezu Harasimovičovou a Ing.Lubomíra Hrdinu   

      Zapisovatelku Mgr.Petru Tupou,DiS.

3)  Návrhovou komisi ve složení :
     předsedkyně: Mgr.Blanka Hachová

     člen: p.Pavel Harasimovič

4)  Závěrečný účet obce k 31.12.2016 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením s výhradami, na základě nichž přijímá tato opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků:

  1. a) Nedostatek : Kontrolou provedené inventarizace, inventurních soupisů a listu vlastnictví bylo zjištěno, že stav uvedený na inventurním soupisu pozemků nebyl odsouhlasen na listu vlastnictví – nedostatek odstraněn – stavební technik.
  2. b) Nedostatek : Kontrolou provedené inventarizace, inventurních soupisů a listu vlastnictví bylo zjištěno, že účetní jednotka nemá ve své evidenci vedenou jinou stavbu bez č.p. na s. parcele č. 727 – nedostatek odstraněn – stavba je součástí Inv. karty č. 1029 – účetní.

5) Účetní závěrku obce Nezvěstice za rok 2016 bez výhrad a připomínek a v rozsahu těchto finančních výkazů: rozvahy sestavené k rozvahovému dni, výkazy zisku a ztráty, přílohy účetní závěrky.

6) Koupi  pozemku p.č. 113/88 (71m2, ostatní plocha) v k.ú.Nezvěstice od vlastníků…………..

7) Koupi  pozemku p.č. 113/92 (95m2, ostatní plocha) v k.ú.Nezvěstice od vlastníka …………….

8) Koupi  pozemku p.č. 113/95 (105m2, ostatní plocha) v k.ú.Nezvěstice od vlastníka…………………

9) Koupi  pozemku p.č. 113/100 (135m2, ostatní plocha) v k.ú.Nezvěstice od vlastníků………………….

10)  Koupi  pozemku p.č. 113/86 (115m2, ostatní plocha) v k.ú.Nezvěstice od vlastníka…………………

11)  Koupi  pozemku p.č. 113/93 (113m2, ostatní plocha) v k.ú.Nezvěstice od vlastníka……………………..

12)  Koupi  pozemku p.č. 113/89 (97m2, ostatní plocha) v k.ú.Nezvěstice od vlastníků …………………………

13)  Koupi  pozemku p.č. 113/97 (103m2, ostatní plocha) v k.ú.Nezvěstice od vlastníků …………………………

14)  Koupi  pozemku p.č. 113/83 (90m2, ostatní plocha) v k.ú.Nezvěstice od vlastníků ………………………..

15)  Koupi  pozemku p.č. 113/101 (85m2, ostatní plocha) v k.ú.Nezvěstice od vlastníka ………………………..

16)  Koupi  pozemku p.č. 113/96 (98m2, ostatní plocha) v k.ú.Nezvěstice od vlastníků …………………………..

17)  Koupi  pozemku p.č. 113/45 (176m2, ostatní plocha) v k.ú.Nezvěstice od vlastníka …………………………….

18)  Koupi  pozemku p.č. 113/94 (125m2, ostatní plocha) v k.ú.Nezvěstice od vlastníka ………………………………..

19)  Koupi  pozemku p.č. 113/99 (340m2, ostatní plocha) v k.ú.Nezvěstice od vlastníka ………………………………..

20)  Koupi  pozemku p.č. 113/34 (90m2, ostatní plocha) v k.ú.Nezvěstice od vlastníka ………………………………..

21)  Koupi  pozemku p.č. 113/98 (91m2, ostatní plocha) v k.ú.Nezvěstice od vlastníka ……………………………..

  22)  Koupi  pozemku p.č. 113/102 (86m2, ostatní plocha) v k.ú.Nezvěstice od vlastníka …………………………..

23) Koupi  pozemku p.č. 113/91 (225m2, ostatní plocha) v k.ú.Nezvěstice od vlastníků……………………………….

24) Prodej obecního pozemku p.č.1019 v k.ú.Nezvěstice o výměře 191m…………………………………………..

za cenu 65,-Kč/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem bude hradit kupující.

25) Plán obnovy vodohospodářského majetku obce Nezvěstice – příloha č.1 Usnesení č.14 ze dne  

      26.6.2017.

26) Rozpočtové opatření č.4/2017. Celkové příjmy 46 167 300,00 Kč, celkové výdaje 57 704 340,00 Kč   

       – příloha č.2  usnesení č.14, ze dne 26.6.2017.

27) Přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje (schváleno Zastupitelstvem Plzeňského kraje dne 12.6.2017, usnesení 231/17) z dotačního titulu „2017 Příspěvek na nákup nového dopravního automobilu“ do rozpočtu obce Nezvěstice ve výši 300 000,00 Kč.

 

ZO neschvaluje:

1) Žádost ……………………………….. o odkup části obecního pozemku č.parc. 670/14 v k.ú. Nezvěstice 

    (cca 25m2 – na zastřešené parkovací stání).

 

 

ZO ukládá RO:

 1) Přípravu prodeje části obecního pozemku p.č. 636/3 v k.ú.Nezvěstice (43m2) a koupi pozemku p.č. 328/12 v k.ú.Nezvěstice (cca 25m2) od vlastníků …

 

   2) Přípravu výkupu pozemků p.č. 631/5 (174m2) , 631/23 (96m2), 321/22 (18m2)  a 210 (169m2)                    

       v  k.ú.Žákava v areálu úpravny vody obce Nezvěstice.

   3) Zaslat písemný podnět na ŘSD ČR ohledně řešení zvýšení bezpečnosti silničního provozu                 

        na silnici I/19 v obci.

Nepřítomní zastupitelé: Mgr.Jana Plachá, p.Petr Rajchl, Ing.Zdeněk Hrubý, Ing.Jan Hrdina

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí