Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1) Zprávu o činnosti RO za období od 18.8.2021 do 18.10.2021.

2) Informace k realizovaným projektům:

     Přístavba MŠ – zpracování projektové dokumentace,

       Obnova místních komunikací v obci Nezvěstice,

Připojení vrtu v obci Nezvěstice – V3,

Průmyslová zóna u stadionu.

3) Informace o řešení mimořádné situace v dodávkách el.energie a plynu pro ZŠ a MŠ Nezvěstice.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) Program 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce (viz.zápis).

2)  Ověřovatele zápisu : Miloslava Nekolu a Ing.arch.Evu Špelinovou.                            

    Zapisovatelku: Mgr.Petru Tupou,DiS.

3) Návrhovou komisi ve složení:
     předseda: Ing.Lubomír Hrdina

     člen: Milan Heřman

4) Podklady pro výběrové řízení na koupi nové CAS. Upřesnění technických podmínek bude

    projednáno se členy JSDHO Nezvěstice.

5) Předloženou studii parku u kostela.

6) Zrušení železničních přejezdů P1261 a P1258 na trati Nezvěstice – Rokycany

     v k.ú.Nezvěstice dle návrhu Správy železnic, státní organizace s náhradou vybudování

     nových přístupových cest k nemovitostem v okolí trati.

  7) Směnu pozemků v rámci připravované výstavby stezky pro pěší a cyklisty ,,Nezvěstice

      (koupaliště) – Žákava“. Pozemek ve vlastnictví obce p.č. 453 v k.ú.Olešná u Nezvěstic

      o výměře 599 m2 směnit za část pozemku ve vlastnictví Alimex Nezvěstice a.s. p.č.1135

      v k.ú.Nezvěstice o výměře 446,40 m2 (pozemek dotčený výstavbou stezky).  Výkup zbylých

      metrů pozemku p.č. 453 v k.ú.Olešná u Nezvěstic za 18,00 Kč/m2. Změnu druhu (ostatní

      plocha) pozemku p.č.453 v k.ú.Olešná u Nezvěstic na ornou půdu zajistí obec.

 

 8) Obecně závaznou vyhlášku obce Nezvěstice č. 1/2021, o stanovení obecního systému

   odpadového hospodářství.

 

 9) Obecně závaznou vyhlášku obce Nezvěstice č. 2/2021, o místním poplatku za odkládání  

    komunálního odpadu z nemovité věci.

 

10) Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č.

       UZSVM/P/20694/2021 – HMSU mezi obcí Nezvěstice (nabyvatel) a Českou republikou –  

       Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ:69797111 (převodce). Převáděný

       majetek je pozemek  p.č. 714/1 v k.ú.Nezvěstice, druh pozemku: ostatní plocha, způsob

       využití: ostatní komunikace.

 

11) Rozpočtové opatření č.3/2021. Celkové příjmy rozpočtu  45 781 430,00 Kč a celkové

       výdaje 42 176 632,00 Kč.

 

  

12)  Příspěvek pro uvolněné zastupitele – stravenkový paušál v částce 58,-Kč za každý

       odpracovaný den (min. 3 hodiny) dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, § 80 bod 1. písm. d).

  

13)  Změnu Usnesení č. 9 ze dne  29.6.2020,  zastupitelstvo obce schvaluje bod č.17:

Prodej pozemku parc.č. 314/9 o výměře 12 m2, nacházející se v k.ú. Olešná u Nezvěstic, 

který je zapsán  na LV č.10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město,  ……., za cenu 1 800,00 Kč (150,- Kč/m2 – cena pozemku v daném místě a čase obvyklá). Veškeré náklady spojené s prodejem bude hradit kupující (………..). Prodej bude realizován z důvodu vyřešení majetkových vztahů při přípravě realizace rekonstrukce komunikace III/1774 Olešná – průtah.  Prodej realizovat po souhlasu vlastníka pozemků s umístěním a provedením stavby  „PD – III/1774 Olešná-průtah“ a se záborem části pozemku 15/1 v k.ú.Olešná u Nezvěstic (47,45m2) a části pozemku 17/1 v k.ú.Olešná u Nezvěstic (6,4m2). 

14)  Změnu Usnesení č. 9  ze dne  29.6.2020,  zastupitelstvo obce schvaluje bod č.18:

Přípravu prodeje (tj. realizovat všechny kroky směřující k oddělení části pozemku a jeho následného prodeje) části pozemku p. č. 314/1 v k.ú.Olešná u Nezvěstic (cca 2,5 m2),  který   je zapsán  na LV č.10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, za cenu 150,- Kč/m2 – cena pozemku v daném místě a čase obvyklá. Prodej realizovat po souhlasu majitelky s umístěním a provedením stavby  „PD – III/1774 Olešná-průtah“ a se záborem části pozemku 15/1 v k.ú.Olešná u Nezvěstic (47,45m2) a části pozemku 17/1 v k.ú.Olešná u Nezvěstic (6,4m2).  Souhlas se záborem musí potvrdit vlastník pozemků ……….. Veškeré náklady spojené s prodejem bude hradit kupující.

 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi:

1) Před vypsáním výběrového řízení na dodavatele nové CAS pro JSDHO projednat s HZS PK 

    možnost bezplatného převedení starší CAS od jiné jednotky.

 

Nepřítomní zastupitelé:

Ing.Bedřich Česal, Mgr.Klára Vyletová

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí