Usnesení z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice      

                                   konaného dne 21.9.2009

 ZO bere na vědomí:
1) Zprávu o činnosti RO za období od 15.6. 2009 do 21.9.2009.
2) Nákup strojů na zřízení posilovny ve sportovní hale v Nezvěsticích za cenu 179 000,-Kč.
3) Realizaci lesní cesty na Vartě a možnost propojení na Milínov.
4) Oprava havarijního stavu rozvodu vody v ZŠ Nezvěstice o letních prázdninách 2009 v hodnotě 250 000,-Kč (dotace od KÚ PK 200 000,-Kč, obec 50 000,-Kč).
5) Dětské hřiště u nákupního střediska. Cena 200 000,-Kč, dotace od firmy REMMARK a.s. 50 000,-Kč ( akce Česká pošta lidem).
6) Možnost získání dotace od KÚ PK pro Obec Nezvěstice na  ,,Rekonstrukci střechy MŠ Nezvěstice a její zateplení ve výši 800 000,-Kč a regulaci topných těles v ZŠ Nezvěstice ve výši 150 000,-Kč,, s termínem realizace do konce roku 2009.
7) Informace o průběhu výběru firmy na výměnu oken na budově OÚ Nezvěstice (trvá).
8) Návrh na prodej středotlakého rozvodu plynu v obci Nezvěstice obchodní firmě ZČP Net, s.r.o., o kterém bude rozhodnuto poté, co obec obdrží písemné stanovisko Státního fondu životního prostředí ČR v Praze.

 ZO schvaluje:
1) Zřizovací listinu JSDHO Nezvěstice č.j. 401/2009 platnou od 21.9.2009.
2) Zřizovací listinu MŠ  Nezvěstice  č.j. 402/2009 platnou od 21.9.2009.
3) Prodej části pozemku č.729 v k.ú.Nezvěstice o výměře 32 m2 za cenu 65,-Kč /m2  žadateli ……………………
4) Prodej části pozemku č.152/56 v k.ú.Nezvěstice o výměře 78 m2za cenu 65,-Kč /m2 žadatelům ……………
5) Úpravy rozpočtu a rozpočtová opatření včetně nové kapitoly ,,Celospolečenské funkce lesů‘‘ – výdaje 1 540 000,-Kč (80% dotace EU, 20% dotace státu, 20% z rozpočtu obce Nezvěstice).
6) Vypracování projektové dokumentace na  odkanalizování obce Nezvěstice a ČOV firmou VPÚ Plzeň s.r.o. za cenu 929 747,-Kč.
7) Rozšíření vodovodní sítě na ,,Zámeček‘‘. Propojení vodovodu u bufetu pí.Tolarové a odpojení od vodovodního přivaděče St.Plzenec-Blovice.
8) Podání žádosti do ROP NUTS II Jihozápad a realizaci projektu „VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVIŠTĚ PRO  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY V NEZVĚSTICÍCH“.  Předfinancování a spolufinancování realizace projektu do maximální výše  17 000 000,- Kč způsobilých výdajů v rámci rozpočtu obce Nezvěstice (dotace od EU 92,5%).

ZO ukládá:
I. RO

1)  Provést výběr firmy na výměnu oken OÚ Nezvěstice a zajistit jejich výměnu do 31.12.2009.

II. Finančnímu výboru
1) Vypracovat pravidla pro mimořádné čerpání prostředků mimo rozpočtové opatření v případě získání dotací z fondů.

III. starostovi
1) Vyžádat písemné stanovisko SFŽP ČR k možnému prodeji středotlakého rozvodu plynu v obci Nezvěstice stávajícímu zájemci a po obdržení vyjádření svolat neprodleně mimořádné zasedání ZO, kde budou členové ZO seznámeni se stanoviskem SFŽP ČR a s návrhem smlouvy na prodej středotlakého rozvodu plynu v obci Nezvěstice danému zájemci.
2) Zjistit právní názor na možnost uzavření účelové komunikace.    

IV. stavební techničce pí. Tolarové
1) Prověřit nutnost ohrazení dětského hřiště.
2) Prověřit možnost ochrany chodců na chodníku na mostech proti postříkání vodou z komunikace.

ZO Nezvěstice hlasovalo pro usnesení č.15 takto:

Pro 9  hlasů                           proti  0  hlasů                            zdržel se  1  hlas

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí