Usnesení z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice      

                                   konaného dne 11.11.2009

 ZO bere na vědomí:
1) Zprávu o činnosti RO za období od 21.9. 2009 do 11.11.2009.
2) Plán práce ZO Nezvěstice na I.pololetí 2010 (1.2.2010, 12.4.2010, 28.6.2010)
3) Přípravu prodeje pozemku 152/53 v k.ú.Nezvěstice pro …………………. za účelem zřízení el.přípojky a přístupu k plánované stavbě rodin.domu. Veškeré náklady spojené s prodejem bude hradit kupující.

ZO schvaluje:
1) Rozpočtové provizorium pro rok 2010 do doby schválení nového rozpočtu obce na rok 2010, obec bude hospodařit dle roku 2009.
2) Rozpočet na rok 2009 – úprava rozpočtu, rozpočtová opatření.
3) Dodatek č.1 ze dne 21.10.2009 ke smlouvě č. 07189621 o poskytnutí podpory mezi Státním fondem životního prostředí ČR a obcí Nezvěstice ze dne 17.11.1998.
4) Prodej středotlakého rozvodu plynu v obci Nezvěstice obchodní firmě RWE Gas Net, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem v pěti splátkách  do 31.1.2013 v celkové hodnotě 26 097 058,-Kč.
5) Změnu formulace usnesení č.15/21.9.2009 v odstavci ZO schvaluje v bodu č.8 (změna  z …..uznatelných výdajů….. na …..celkových výdajů…..):
Podání žádosti do ROP NUTS II Jihozápad a realizaci projektu „VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVIŠTĚ PRO  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY V NEZVĚSTICÍCH“.
Předfinancování a spolufinancování realizace projektu do maximální výše  17 000 000,- Kč  celkových výdajů v rámci rozpočtu obce Nezvěstice (dotace od EU 92,5%).
6) Znak obce Nezvěstice č.4 z pěti předložených návrhů.

ZO ukládá:
I. starostovi

1)      Bezodkladně podepsat Dodatek č.1 ze dne 21.10.2009 ke smlouvě č. 07189621 o poskytnutí podpory mezi Státním fondem životního prostředí ČR a obcí Nezvěstice ze dne 17.11.1998.
2)      Připravit ve spolupráci s JUDr.Procházkou Kupní smlouvu mezi RWE Gas Net, s.r.o. a obcí Nezvěstice k podpisu po doladění připomínek ke kupní smlouvě.
3)  Úprava bodu č.5 v odstavci ZO schvaluje z 15. zasedání ZO .

II. Finančnímu výboru:
1)  Zpracovat návrh rozpočtu na rok 2010 a rozpočtový výhled na roky 2011 a 2012.

 ZO Nezvěstice hlasovalo pro usnesení č.16 takto:

 Pro 13  hlasů                           proti  0  hlasů                            zdržel se  0  hlas

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí