usnesení Zo č.16

ZO bere na vědomí:

 

1)      Zprávu o činnosti RO za období od  3.2.2014 do 28.4.2014.

 

2)      Změnu výměry části prodávaného obecního pozemku č. 278/212 v k.ú.Nezvěstice – prodej schválen na 13. zasedání ZO dne 16.9.2013. Dle geom.plánu č.705-11/2014 2 (změna výměry z původních cca 80 m2  na 55 m2, kupující p.Tomáš Steiner, Nezvěstice 309, cena 65,-Kč/m2).

3)      Informace starosty:

a)      o přípravách na realizaci splaškové kanalizace

b)      o rekonstrukci multifunkčního areálu a in-line oválu

c)      o rekonstrukci umělé vodní nádrže

d)      o možnosti zavedení noční linky autobusu PMDP, a.s.

 

ZO schvaluje:

1)      Program 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce.

2)      Ověřovatele zápisu: p.Bohumila Jůzla, p.Miloslava Nekolu. Zapisovatelku pí.Petru Tupou.

3)   Návrhovou komisi ve složení :
       předseda : Ing.Jan Hrdina

       člen : Ing.Lubomír Hrdina

 

     4)    Závěrečný účet obce k 31.12.2013 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to             

            s výhradami k nedostatkům zjištěných při přezkoumání hospodaření.

           (Příloha č.1 tohoto usnesení)

 

     5)  Opatření k odstranění nedostatků a k tomu, aby se podobné nedostatky neopakovaly:

a)      Nedostatek : Kontrolou výpisu listu vlastnictví a hlavní účetní knihy bylo zjištěno, že územní celek nevytvořil analytické účty na majetek zatížený věcným břemenem.

Stavební technik – provede analytické členění pozemků zatížených věcným břemenem.

Účetní – provede zápis do účetnictví.

Termín: do 31.8.2014

 

b)      Nedostatek : Kontrolou inventurního soupisu účtu 031 – Pozemky bylo zjištěno, že zde uvedené údaje nesouhlasí na výpis listu vlastnictví z KÚ.

Stavební technik – provede změny v evidenci pozemků dle podkladů zaslaných Katastrálním úřadem ve spojitosti s digitalizací pozemků.

Termín: do 31.8.2014

 

c)      Nedostatek : Územní celek při inventarizaci účtu 031 – Pozemky neprovedl odsouhlasení 

      majetku zatíženého věcným břemenem smlouvy o zřízení věcného břemene.

      Stavební technik – vyžádá chybějící smlouvy na věcná břemena od Katastrálního úřadu.

   Termín: do 31.8.2014

 

6)      Účetní závěrku obce Nezvěstice za rok 2013 bez výhrad a připomínek a rozsahu těchto 

      finančních výkazů: rozvahy sestavené k rozvahovému dni,                                                                                   

                                     výkazy zisku a ztráty,                                                                                                                       

                                     přílohy účetní závěrky.

7)      Zařazení správního území Obce Nezvěstice do územní působnosti MAS občanského sdružení Aktivios na období 2014 -2020.

 

8)      Prodej části obecního pozemku č.748 v k.ú.Nezvěstice ( 65 m2  – geometr.plán č.707-32/2014 – pozemek pod terasou u Bonu)  manželům Egrmajerovým, Chválenice 15 za cenu 400,-      Kč/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem bude hradit kupující.

 

9)      Rozpočtová opatření č.1/2014. Celkové příjmy: 22 618 563,00 Kč, celkové výdaje: 56 742 180,00 Kč.

 

      ZO ukládá:

 

RO:

1) Připravit výběr bankovního ústavu pro možnost krátkodobého úvěru.

 

Starostovi:

1) Do 15 dnů zaslat informaci KÚ PK, odboru ekonomickému o přijatých výše uvedených opatřeních k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření.

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí