Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1) Zprávu o činnosti RO za období od 13.12.2021 do 9.3.2022.

2) Informaci o postupu prací na přípravě projektu zdvojkolejnění železniční trati Plzeň –

    Č.Budějovice a projektu přestupního terminálu v Nezvěsticích.

3) Informace ke zpracování projektové dokumentace na novou dešťovou kanalizaci  v

     komunikaci č. III/1774 v Olešné.

4) Informace k přípravě projektu na částečnou demolici a dostavbu budovy ev.č.2 v Olešné

     v souvislosti s realizací rekonstrukce průtahu komunikace č. III/1774  v Olešné.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1)  Program 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce (viz.zápis).

2)  Ověřovatele zápisu : Ing.Lubomíra Hrdinu a p.Miloslava Nekolu                                   

     Zapisovatelku: Mgr.Petru Tupou, DiS.

3) Návrhovou komisi ve složení:
     předsedkyni: Mgr.Ladu Kotlanovou

     členku: Mgr.Andreu Šourkovou

4) Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č.PVL-2322/2021/SML mezi obcí Nezvěstice (oprávněný) a Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, IČ:70889953 (povinný). Dotčené pozemky parc.č.669/1 v k.ú.Nezvěstice a parc.č.347/14  v k.ú.Olešná u Nezvěstic v rámci akce ,,Most ev.č.NEZ-03″. Předpokládaný rozsah dotčení pozemků činí 35m2. Jednorázová úplata za zřízení služebnosti ve výši 314,- Kč/m2 bez DPH.

5) Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č.PVL-2678/2021/SML mezi obcí Nezvěstice (oprávněný) a Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, IČ:70889953 (povinný). Dotčený pozemek  parc.č.669/1 v k.ú.Nezvěstice v rámci akce ,,Nezvěstice – odkanalizování obce na ČOV, III.etapa a rozšíření vodovodní sítě“. Předpokládaný rozsah dotčení pozemku činí 22m2. Jednorázová úplata za zřízení služebnosti  ve výši 6,-Kč/m2 bez DPH, za administraci Budoucí smlouvy 5 500,-Kč bez DPH a za administraci  Smlouvy  4 360,-Kč bez DPH.

6) Příspěvek na činnost pro TJ Sokol Nezvěstice, z.s. na rok 2022 ve výši 75 000,-Kč.

7) Rozpočtové opatření č.1/2022. Celkové příjmy rozpočtu 30 944 000,00 Kč a celkové výdaje   

    59 587 718,00 Kč.

  8) Poskytnutí finančního daru ve výši 65 000,-Kč na účet Velvyslanectví Ukrajiny v ČR (číslo účtu:  304452700/0300) a poskytnutí finančního daru ve výši 65 000,-Kč na účet Červeného kříže Ukrajině (číslo účtu: 333999/2700).

 Zastupitelstvo obce ukládá:

 I.starostovi:

1) Upozornit Správu železnic, že v místě točny autobusů v projektu přestupního terminálu jsou osazeny sloupy osvětlení.

2) Prověřit možnosti dočasného ubytování uprchlíků z Ukrajiny v nemovitostech v majetku  obce.

 

Nepřítomní zastupitelé: Mgr.K.Vyletová, P.Harasimovič, Mgr.T.Harasimovičová, B.Hachová

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí