Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1) Zprávu o činnosti RO za období od 9.3.2022 do 13.6.2022.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) Program 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce (viz.zápis).

2)  Ověřovatele zápisu : p.Miloslava Nekolu a Václava Soukupa.                                

       Zapisovatelku: Mgr.Petru Tupou,DiS.

3)  Návrhovou komisi ve složení:
     předsedu: Pavla Harasimoviče

     členku: Mgr.Janu Plachou

  4) Závěrečný účet obce k 31.12.2021 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením  s výhradou, budou přijata nápravná opatření.

   5) Účetní závěrku obce Nezvěstice za rok 2021 bez výhrad a připomínek a v rozsahu těchto   finančních výkazů: rozvahy sestavené k rozvahovému dni, výkazu zisku a ztráty, přílohy účetní závěrky.

6) Založení vkladového účtu u ČSOB, a.s.. Termínovaný vklad ve výši 2 400 000,-Kč                   

    se splatností 6 měsíců.

7) Založení vkladového účtu u České spořitelny, a.s.. Termínovaný vklad ve výši 5 000 000,-Kč

    se splatností 1 měsíc.

8) Rozpočtové opatření č.2/2022. Celkové příjmy rozpočtu 31 126 000,00 Kč a celkové

     výdaje 59 987 718,00 Kč.

9) Finanční spoluúčast obce v max. výši 200 000,-Kč na pořízení nových stolů (40 ks) a židlí

     (170 ks) do sokolovny pokud TJ Sokol Nezvěstice získá dotaci ve výši 80% od MMR ČR                   

        ( MAS Aktivios).

 

10) Vypsání výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení            

       na rekonstrukci budovy č.p.333 (využití budovy –  restaurační zařízení s terasou a salonkem,

       zdravotní středisko s vlastním vstupem do budovy, parkovací plochy).

 

Zastupitelstvo obce ukládá:

I.starostovi:

1) Nechat zpracovat hydrogeologický průzkum v části obce Olešná (od čp.6 k čp.38) v rámci přípravy výstavby splaškové kanalizace.

 

II.Radě obce:

1) Schvalovat rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku svých zřízených příspěvkových organizací Základní a Mateřské školy Nezvěstice, až po schválení jejich účetní závěrky.

III. Účetní obce:

1)  Dodržovat stanovené postupy při vedení účetnictví.

 

Nepřítomní zastupitelé: Mgr.B.Hachová, Mgr.K.Vyletová

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí