Usnesení z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice      

                                   konaného dne 24.5.2010

ZO bere na vědomí:
1) Zprávu o činnosti RO za období od 22.2.2010 do 24.5.2010

ZO schvaluje:
1)  Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2009 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 (kontrola provedena pracovníky KÚPK Plzeň) s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření:
a) V roce 2010 jsou již dodržovány postupy účtování  zúčtovacích vztahů.
Termín: Ihned – v průběhu roku 2010                           Zodpovídá: p.Matasová (účetní)
b) Při inventarizaci v roce 2010 budou inventurní soupisy obsahovat veškeré náležitosti (datum zahájení a ukončení inventury) a budou doplněny o skutečnosti, které umožní jednoznačné určení majetku a závazků
Termín: k 31.12.2010                                                    Zodpovídá:  p.Matasová (účetní)
c)  Účetní zápisy budou prováděny průběžně.
Termín: Ihned – v průběhu roku 2010                             Zodpovídá:  p.Matasová (účetní)
d) Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví, budou účtovány do období, s nímž tyto skutečnosti věcně a časové souvisí.
Termín: Ihned – v průběhu roku 2010                            Zodpovídá: p.Matasová  (účetní)
e) Návrh rozpočtu na rok 2010 a závěrečného účtu za rok 2009 bude zveřejněn v zákonem stanovené lhůtě  před projednáním v zastupitelstvu obce na elektronické úřední desce.
Termín: rok 2010                                                          Zodpovídá: p. Tupá
2)  Obecně závaznou vyhlášku č.1/2010 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.1/1996 o pohybu zvířat na veřejném prostranství.
3)  Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010, kterou se upravují pravidla  pro pohyb psů a zvířat v zájmových chovech na veřejném prostranství k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.
4) Účast obce ve společném projektu Mikroregionu Radyně ,,Obnova autobusových čekáren v obcích Mikroregionu Radyně“ a spoluúčast obce k dotaci ve výši 15% (z ceny bez DPH) z uskutečněných celkových výdajů v obci a s úhradou DPH v rámci projektu.
Smlouvu o výpůjčce mezi Mikroregionem Radyně a obcí Nezvěstice na pozemek parc. č. 96/2 v k.ú.Nezvěstice o výměře cca 5,4 m2.
5)  Vykoupení pozemku č.34 o výměře 203m2 v k.ú.Nezvěstice (část parkoviště u OÚ) za 100,- Kč/m2 (stejná cena jako u výkupu komunikace ke zdravotnímu středisku od   …………) od p……………………………
6)  Rozpočtové opatření č.2:
a) Navýšení výdajů v paragrafu rozpočtu ,,Odvádění a čištění odpadních vod“ o  250 000,-Kč (navýšení z 800 000,-Kč na 1 050 000,-Kč). Uhrazeno z ,,Fondu obnovy obecního vodovodu, úpravny vody, vodojemu a obecních kanalizací a čističek odpadních vod“  – účet u ČSOB.
b) Navýšení příjmů rozpočtu v položce ,,Daň z příjmu právnických osob za obec“ o 1 900 000,-Kč (navýšení z 500 000,-Kč na 2 400 000,-Kč).
Navýšení výdajů v položce rozpočtu ,,Ostatní finanční operace – daň za obec“ o   1 900 000,-Kč  (navýšení z 500 000,-Kč na  2 400 00,-Kč).
Celkové příjmy rozpočtu 2010:  32 592 179,-Kč.
Celkové výdaje rozpočtu 2010:  22 627 500,00 Kč.

ZO ukládá:
I. starostovi

1) Podat ZO informaci o řešení ,,vydržených“ pozemků v minulosti.
2) Realizovat vybraný návrh č.3 nových vrat a vrátek na hřbitov.

II. kontrolnímu výboru
1) Zkontrolovat plnění opatření vyplývajících z kontroly hospodaření obce za rok 2009.

ZO Nezvěstice hlasovalo pro usnesení č.18 takto:
pro 13  hlasů                           proti  0  hlasů                            zdrželo se  0   hlasů

nepřítomní zastupitelé: Ing.Havlíček, p.Fink

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí