ZO bere na vědomí:

 

1)      Zprávu o činnosti RO za období od  23.6.2014 do 29.9.2014.

 

2)      Přípravu prodeje obecního pozemku p.č. 1167  v k.ú.Nezvěstice (cca147 m2  – plocha pod regulační stanicí plynu, kterou vlastní RWE GasNet, s.r.o. a plocha okolo oplocená – žádost Ivany Chmelíčkové – INPRO sdružení, Zahradní 30, Plzeň v zastoupení společnosti RWE GasNet, s.r.o. Pro prodej bude zpracován znalecký odhad ceny pozemku. Veškeré náklady spojené s prodejem bude hradit kupující.

 

3)      Podpis smlouvy s dodavatelem stavby,,Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV“  Sdružením Nezvěstice – Stavmonta – Berdych, správce sdružení: Stavmonta spol.s.r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň, IČ 40525007, společník sdružení: Berdych plus spol. s.r.o., Pražská 1178/II, 337 01 Rokycany, IČ 26373611.

 

4)      Podání základních údajů (nástavba a přístavba ZŠ) na MŠMT (fond Rozvoje výukových 

            kapacit MŠ a ZŠ).

 

 

ZO schvaluje:

1)      Program 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce.

2)      Ověřovatele zápisu: p.Miloslav Nekola a pí.Kateřina Karásková. Zapisovatelku pí.Petru Tupou.

3)   Návrhovou komisi ve složení :
       předseda : Ing.Zdeněk Hrubý, člen: Mgr.Roman Huňáček.

4)   Rozpočtový výhled na roky 2016 -2017.

       (Příloha č.1 usnesení).

 

5)      Rozpočtová opatření č.5/2014.

       Celkové příjmy 32 500 766,00 Kč, celkové výdaje 66 774 960,00 Kč.

       (Příloha č.2 usnesení)

 

 6)      Odkup pozemku č.634 v k.ú.Žákava (v areálu úpravny vody) o výměře 12 m2 za cenu

      85,- Kč/m2 od manželů Műllerových,Plzeň. Náklady spojené s prodejem bude hradit kupující 

      (obec).

 

7)      Zrušení výpovědi na částku ve výši 2 500 000,-Kč z Municipálního vkladu s úrokovou prémií

      u J&T BANKY.

 

8)      Projektovou přípravu kanalizačních přípojek .Cena projektu za jednu přípojku 3000,-Kč.     Tuto projektovou přípravu uhradí obec, jako podporu občanům pro připojení  v I.etapě realizace kanalizace, za předpokladu, že realizaci celé přípojky a připojení nemovitosti            na novou splaškovou kanalizaci provede vlastník nemovitosti do konce samotné realizace kanalizace, kterou oznámí OÚ Nezvěstice. Pokud si vlastník nemovitosti sjedná vlastního projektanta, nebude zahrnut do projektové přípravy hrazené obcí.

 

9)      Podání námitky proti kontrolnímu zjištění č.2 uvedenému v protokolu o kontrole na projekt  

      ,,Víceúčelový areál s in-line oválem“ v Nezvěsticích, vydanému Regionální radou regionu  

      soudržnosti Jihozápad 25.9.2014 (vedoucí kontrolní skupiny Mgr.T.Slatkovská).

 

   ZO ukládá:

 

RO:

1) Připravit kupní smlouvy na vykoupení pozemků, které jsou pod budoucí stavbou ČOV.

 

 ZO Nezvěstice hlasovalo pro usnesení:

 

pro  15  hlasů               proti  0    hlasů                 zdržel se 0

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí