Usnesení z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice,

konaného dne 30.11.2006

ZO bere na vědomí :
Předání agendy novému vedení obce počínaje dnem 2.11.2006.
Zprávu o činnosti RO za uplynulé období. 
Změnu pracovní doby OÚ od 1.1.2007.
Po a St    8.00 – 12.00   12.30 – 18.30
Út a Čt   8.00 – 12.00  12.30 – 16.00
           8.00 – 13.00

 1. Dohodu s firmou STRABAG o uložení odfrézované živice ze silnice I/19 na parkoviště u koupaliště.
 2. Smlouvu o dílo ,,Vestavby podkroví domu č.p.20-Olešná. Předání staveniště firmě BP STAVBY CZ s.r.o. Jednání s p. Říhánkem o výkupu pozemku – přístup ke zdravotnímu středisku.
 3. Vyčerpání dotace na tvrz ,,Pod Zámečkem´´.
 4. Proplacení faktury za vypracování dokumentace pro zřízení sjezdu ze silnice I/19 vč. polohopisného a výškopisného zaměření v ceně 10 115,-Kč.
 5. Objednávku vánočního osvětlení stromu u MŠ v ceně 9 002,50Kč.
 6. Objednávku na znak a prapor obce Nezvěstice v ceně 15 500,-Kč.
 7. Odprodej starých počítačů ZŠ Nezvěstice v ceně 7 400,-Kč. Tyto finanční prostředky získané odprodejem si ponechá ZŠ Nezvěstice.
 8. Žádost o stanovisko k úpravě územního plánu obce Nezvěstice – ateliér Ing. arch. Václav Hucl. Přesunutí stavby ubytovacího zařízení pro 40 osob v areálu stadionu.
 9. Srovnávací studie variant vedení  silnice I/20 v  prostoru Chválenic.

 ZO schvaluje :

        1. Členy finančního výboru:    paní Červená Hana

paní Hofrajtrová  Markéta

                                                                  paní  Kvapilová Dagmar

pan Sitter  Josef

paní  Ing.Šimánková Andrea

pan Voříšek Milan

 

Toto obsazení je otevřeno do příštího zasedání ZO pro případné zájemce ze řad zastupitelů obce.

 

                    Členy kontrolního výboru:  paní Mgr. Hachová Blanka

                                                                    pan Ing. Havel Petr

                                                                    pan Jůzl Bohumil

paní Voříšková Miroslava

 

 1. Plán práce ZO na první pololetí 2007.
 2. Funkce starosty a  místostarostky jako uvolněných členů ZO.
 3. Prodloužení smlouvy o pronájmu obecních pozemků firmě Alimex a nájemních smluv o pronájmu nebytových prostor v budově č.p. 20 (zdravotní středisko).
 4. Žádost o poskytnutí dotace 5 000 000,- Kč na akci ´´Stavební úprava sportovního víceúčelového areálu v obci Nezvěstice´´.
 5. Prodej pozemku p.č. 331 o výměře 674 m2 na LV 353 v k.ú. Kornatice za sníženou kupní cenu 6000,-Kč. Původní cena byla stanovena na 14 150,- Kč.

 

ZO ukládá :

 

 RO

1.  Předložit na příští jednání ZO návrhy organizačního řádu OÚ Nezvěstice,

jednacího  řádu ZO a jednacího řádu RO upravené o návrhy a připomínky

zastupitelů obce.

2. Ustanovit plánované komise RO do 15.12.2006.

3. Zajistit zaslání usnesení ze zasedání ZO všem zastupitelům do 15 dnů po konání.

 

Členům zastupitelstva obce

 1. Případné návrhy k organizačnímu řádu OÚ,  jednacímu řádu ZO a jednacímu řádu

RO předložit k projednání RO do 15.1.2007.

 

Starostovi

1.   Po ustavení stavební komise a kontrolního výboru provedení kontroly stavu DPS

s přizvaným soudním znalcem do 30.1.2007.

2.   Odstranění zbytků stavby po kiosku p. Linharta, odstranění kolny v majetku obce

tamtéž  a úprava pozemku do konce 30.4.2007.

3.   Provést do příštího zasedání ZO analýzu cestovních nákladů OÚ a předložit ji

k projednání nákupu osobního automobilu pro potřebu OÚ.

Předsedům výborů:

1.  Svolat členy výborů do 15.12.2006.

ZO Nezvěstice hlasovalo pro usnesení č. 2 takto :

 

            pro : 15 hlasů

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí