ZO bere na vědomí:

 

1)      Zprávu o činnosti RO za období od  6.11.2014 do 15.12.2014.

 

 

ZO schvaluje:

1) Program 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce.

 

2)  Ověřovatele zápisu: p.M.Nekolu a p.P.Harasimovič. Zapisovatelku pí.Petru Tupou.

3)  Návrhovou komisi ve složení :
      předsedkyně : Mgr.Tereza Petrová

      člen : Ing.Jan Hrdina

   

4)  Rozpočtová opatření č.7 /2014 : 

     celkový stav příjmů: 45 971 966,00 Kč,  celkový stav výdajů: 52 289 960,00 Kč.

     (Příloha č.1 tohoto usnesení)

5)  Obec Nezvěstice poskytne účelový investiční transfer nepodnikajícím fyzickým osobám (bydlení) za provedení přípojky splaškové kanalizace včetně nákupu a osazení schválené kontrolní a čistící šachty (ta bude umístěna za hradbou na pozemku majitele nemovitosti a ve výjimečných případech i jinde). Transfer bude poskytnut majitelům stávajících nemovitostí s číslem popisným, kteří budou mít uzavřenou ,,Dohodu o zřízení a podmínky pro realizaci kanalizační přípojky“ s provozovatelem splaškové kanalizace (KaV St.Plzenec,a.s.) a obcí Nezvěstice (majitel obecní splaškové kanalizace) a připojí svoji nemovitost na novou centrální ČOV do termínu určeného Obecním úřadem Nezvěstice. Výše transferu bude vypočítána dle schválené tabulky, která je přílohou č.2 tohoto usnesení. V ní jsou vyznačeny ceny za 1 bm přípojky v různých površích (transfer bude poskytnut s přesností měření na decimetry). Tento účelový transfer je schválený na provedení přípojek pouze na akci ,,Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV“ realizovanou v letech 2014-2015.

 

6)  Prodej podílových listů Komerční banky 3 352 859,-Kč (cena podíl.listů v červenci 2014).

 

7)  Zrušení účtu u J&T BANKY ( Municipální vklad s úrokovou  prémií) a převedení na běžný účet u  

     České spořitelny a.s (stav účtu v listopadu 2014 – 5 154 195,53 Kč).

 

 

 

 

8) Změny  návrhu rozpočtu:

Příjmy: Řádek 6  DPH – navýšení z 6 500 000,-Kč na 7 000 000,-Kč.

Výdaje: Řádek 5 Pitná voda – navýšení z 30 000,-Kč na 150 000,-Kč.

             Řádek 6 Odvádění a čištění odpadních vod – navýšení z  48 700 000,-Kč

             na 54 100 000,-Kč.

             Řádek 13 Ostatní tělovýchovná činnost (koupaliště, stadion) – snížení z 900 000,-Kč 

             na 600 000,-Kč.

             Řádek 21 Komun.služby a úz.rozvoj j.n.- navýšení z 300 000,-Kč na 1 300 000,-Kč   

 

9)  Rozpočet obce Nezvěstice na rok 2015 (schodkový) s příjmy 50 187 413,00 Kč a výdaji 

      rozpočtu 76 851 340,00 Kč.

     (Příloha č.3 tohoto usnesení)

 

 10)  Obecně závazná vyhláška obce Nezvěstice č.1/2014 (o poplatku za komunální odpad).

     (Příloha č.4 tohoto usnesení)

 

  11)  Odměnu za výkon funkce předsedy komise rady obce ve výši 500,-Kč měsíčně. Odměna bude 

      poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy komise.

 

 

ZO ukládá:

 

RO:

1)      Provést výběrové řízení bankovního ústavu pro možnost čerpání krátkodobého úvěru

      v částce 6 000 000,-Kč nebo 10 000 000,-Kč.

 

omluveni : Ing.L.Hrdina, p.M.Heřman

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí