Usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice       

                                   konaného dne 26.2.2007

 ZO bere na vědomí:
1)      Zprávu o činnosti RO za období od 6.12. 2006 do 26.2. 2007.
2)      Organizační řád OÚ Nezvěstice a jednací  řád RO.

ZO schvaluje:
1)  Jednací řád ZO.
2)  Žádost p. Romana Rouda o rozšíření  území pro zástavbu rodinného domku na pozemek č. 196/3. Pozemek je veden jako zahrada.
3)  Pana Bohumila Finka jako člena ZO pověřeného zabezpečením požární ochrany v obci.
4)  Členy finančního a kontrolního výboru.
5)  Odměňování zastupitelů dle nařízení vlády č. 614/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb. a odměňování předsedů výborů a komisí.
6)  Změnu zřizovací listiny ZŠ a MŠ Nezvěstice.
7)  Návrh na změnu pracovního plánu ZO.
8)  Mandátní smlouvu o obstarání záležitostí investora. Stavební úpravy sportovního areálu v obci Nezvěstice.
9)  Hospodaření obce za rok 2006.
10)  Rozpočtové provizorium dle roku 2006 do doby než bude schválen nový rozpočet obce.
11)  Žádost TJ Sokol Nezvěstice o finanční příspěvek na rok 2007 ve výši 65 000,-Kč.
12)  Smlouvu o bezplatném pronájmu fotbalového hřiště v Nezvěsticích na roky 2007 –  2008 FK Žákavá.
13)  Výkup pozemku p.č. 292/4 od p.Říhánka – příjezdová komunikace ke zdrav. středisku do částky 75 000,-Kč. Náklady na koupi – 50% obec a 50% p.Říhánek.
14)  Zpracování vytěženého štěrku ze řeky Úslavy firmou AZS 98 s.r.o. do částky 60 000,-Kč.
15)  Zásady pro  poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce ( zákon o obcích 128/2000 Sb. §84, písm.t). Služební cesty schvaluje starosta a cestovní náhrady jsou hrazeny dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  kterým se stanoví v části sedmé právo zaměstnance a povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s poskytováním cestovních náhrad  výdajů spojených s výkonem práce, tj. cestovních náhrad.
16) Změnu usnesení ZO Nezvěstice bod 7. z 15. veřejného zasedání dne 6.3.2006. Pozemek pana J. Šlezingera 59/2 v  k.ú. Nezvěstice ,, Tvrz v Nezvěsticích registrační číslo 36598/4- 401´´ nebude po dohodě s Památkovým úřadem v Plzni obec vykupovat.
17) Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ Nezvěstice za zdaňovací období 2006 do fondů příspěvkové organizace.
– z hlavní činnosti ………………31 737,43 Kč  do rezervního fondu
– z vedlejší činnosti………………33 241,50 Kč  do fondu odměn
18) Prodej bytu p. Poláka za tržní cenu. Získané finance použít na opravu budovy OÚ Nezvěstice.

ZO ukládá:
RO

1)      Vyvěsit na úřední desku všechny návrhy znaků, včetně popisu variant. Převzít připomínky občanů k návrhům znaku obce do příštího zasedání ZO.
2)      Upřesnění mandátní smlouvy s firmou ADESTIK s.r.o. Součástí mandátní smlouvy má být  prováděcí projekt stavby na rekonstrukci stadionu.
3)      Společně s finanční komisí přepracovat návrh rozpočtu do příštího zasedání ZO.
4)      Uzavřít dohodu ohledně užívání pozemku p. Šlezingra 59/2 v  k.ú. Nezvěstice ,, Tvrz v Nezvěsticích´´ formou věcného břemene nebo jinou právní úpravu.
5)      Zjistit, zda lze zveřejnit na internetu usnesení RO do 31.3.2007.
6)      Zajistit zastupitelům nejnovější verzi zákona o obcích.

Starostovi
1)  Jednat s panem Říhánkem o výkupu a směně pozemků u zdravotního střediska za schválených podmínek.
3)  Zajistit zpracování vytěženého štěrku ze řeky Úslavy za schválených podmínek.

ZO Nezvěstice hlasovalo pro usnesení č.3 takto:

pro  13     hlasů                           proti   0 hlasů                            zdrželo se  0  hlasů

nepřítomní zastupitelé: Ing. Petr Havel, Ing. Daniel Havlíček

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí