ZO bere na vědomí:

 

1) Zprávu o činnosti RO za období od 16.3.2015 do 27.5.2015.

 2) Dopis ze dne 2.4.2015 od JUDr. Ivany Čadkové, která zastupuje p…………, Nezvěstice ………(výstavba komunikace dle územního plánu).

 3) Informace starosty o možnostech řešení úpravy technologie čištění vody v umělé vodní nádrži.

 4) Předložený návrh dopisu pro občany ohledně informací o budování přípojek splaškové kanalizace v dotčených nemovitostech.

                 (Příloha č.4 Usnesení)

 

 ZO schvaluje:

1) Program 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce.
2) Ověřovatele zápisu: p.Miloslava Nekolu a p.Milana Heřmana. Zapisovatelku pí.Petru Tupou.

3)   Návrhovou komisi ve složení :
       předseda : Ing.Zdeněk Hrubý

       člen : Mgr.Blanka Hachová

 4)   Uzavření Smlouvy o úvěru č. 0626/15/5643 s Československou obchodní bankou, a.s. (výše úvěrového limitu 10 000 000,-Kč, čerpání do 31.12.2015 v rámci akce ,,Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV“.        (Příloha č.1 Usnesení)

 

5)   Výkup pozemku p.č. 1033 v k.ú.Nezvěstice o výměře 101m2 včetně vrtané studny od firmy

     ALIMEX Nezvěstice a.s. za cenu 51 515,-Kč. Náklady spojené s prodejem bude hradit obec    

     Nezvěstice (kupující).

 6) Po vybudování stavby polní cesty ,,Polní cesta C2 v k.ú.Želčany“ – část stavby v k.ú.Olešná      u Nezvěstic (cca 60m) bude předána obci a ta ji převezme.

 7) Předložený návrh odpovědi na dopis JUDr.Čadkové zastupující p……………, Nezvěstice ……. ohledně výstavby komunikace na pozemku p.č. 273/7 a 278/81 v k.ú.Nezvěstice.    (Příloha č.2 Usnesení)

 8) Poskytnutí dotace ve výši 77 000,-Kč pro ZO ČSCH Nezvěstice na dokončení opravy střechy nad zasedací místností ZO ČSCH Nezvěstice.

 9) Podání žádosti na výměnu oken v MŠ Nezvěstice v rámci dotačního titulu ,,Havarijní stavy a

   naléhavé potřeby obcí“ Plzeňského kraje 2015.

 10) Rozpočtová opatření č.3/2015. Celkové příjmy: 53 681 609,00 Kč, celkové výdaje:                 

       77 860 740,00 Kč.     (Příloha č.3 Usnesení)

 11) Zmocnění firmy KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. k zastupování při jednáních s orgány státní správy a třetími osobami při výkonu práce a povinností plynoucích z předmětu smlouvy (Smlouva o provozování vodovodu a ČOV ze dne 19.12.2003) – tj. zajištění provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Nezvěstice.

 

 ZO ukládá:

 Stavebnímu technikovi a starostovi:

1) Doplnit a upravit předložený návrh dopisu pro občany ohledně informací o budování přípojek

     splaškové kanalizace v dotčených nemovitostech do 15.6.2015 u přípojek s vydaným územním  

     souhlasem.

Starostovi:

1) Podat informaci ohledně vedení účetnictví v MŠ Nezvěstice na příštím zasedání ZO.

     Zastupitelům:

1) Předložit návrhy systému sběru velkoobjemového odpadu pouze pro občany obce do termínu pro příští sběr (9/2015).

 

omluven: MUDr.Šimánek

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí