Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1) Zprávu o činnosti RO za období od 11.9.2023 do 11.12.2023.

2) Informace k bodům Programu č.14) Odkanalizování obce na ČOV, III.Etapa a rozšíření

    vodovodní sítě a bodu č.15) Rekonstrukce průtahu silnice I/19 obcí Nezvěstice.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1)  Program 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce (viz.zápis).

2)  Ověřovatele zápisu : p.Václava Soukupa a p.Miloslava Nekolu                                   

     Zapisovatelku: Mgr.Petru Tupou, DiS.

3) Návrhovou komisi ve složení:
     předsedu: p.Zdeňka Heřmana

     člena: p.Ladislava Vágnera, DiS.

 4) Uzavření Dodatku ke Kupní smlouvě na dodání nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem uzavřené dne 24.2.2022 se společností MOTO-TRUCK s.r.o., IČ: 29460824. Celková výše vícenákladů a víceprací činí 45 800,-Kč.

 5) Uzavření Servisní smlouvy na pět nepovinných pravidelných ročních servisních kontrol nástavby cisternové automobilové stříkačky po uplynutí záruky jakosti, a to v roce 2026, 2027, 2028, 2029 a 2030. Cena za servisní kontrolu bude činit 30 000,-Kč bez DPH a navýšení ceny o skutečnou míru inflace za každý rok od podpisu smlouvy.

6) Ceny vodného a stočného od 1.1.2024: vodné 53,00 Kč s DPH/m3 a stočné 59,00 Kč s DPH/m3. Nájemné na rok 2024 ve výši 510 000,-Kč.

6) Dodatek č.2 ke směrnici č.1/2008 Použití prostředků SF (sociálního fondu). SF bude od 1.1.2024 tvořen odvodem 5 % mzdových prostředků z hrubých mezd zaměstnanců.

7) Mimořádný příděl do sociálního fondu zaměstnanců obecního úřadu ve výši 368 000,-Kč na  vyrovnání schodku z r. 2010 – 2023.

  8) Rozpočtové opatření č. 6 Celkové příjmy rozpočtu 76 864 968,00 Kč a celkové výdaje     79 895 760,00 Kč.

  9) Uzavření Dodatku ke Smlouvě o úvěru ze dne 27.06.2019, reg. č. smlouvy 99023384833

     uzavřenou s Komerční bankou, a.s.. Obec Nezvěstice je oprávněna požádat o poskytnutí

     úvěru ve výši 34.272.294,72 Kč nejpozději do 31.12.2025. Konečný den splatnosti úvěru

     31.12.2043.

10) Rozpočet obce Nezvěstice na rok 2024 (schodkový) s příjmy 45 776 000,00 Kč a výdaji      rozpočtu 88 728 855,00 Kč.

    11) Střednědobý výhled rozpočtu obce Nezvěstice pro období 2025 – 2026.  

12) Uzavření Směnné smlouvy v souvislosti se stavbou ,,Projekt I/19 Nezvěstice – průtah“. Směna

       pozemku p.č.852/2 v k.ú.Nezvěstice o výměře 819m2 ve vlastnictví……… za nově oddělený pozemek p.č.816/4 v k.ú.Nezvěstice o výměře 819m2 (geometrický plán č.884-116/2023 vyhotovený GEOREAL spol.s.r.o.) ve vlastnictví Obce Nezvěstice, Nezvěstice č.p.277, 332 04 Nezvěstice.

   13) Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o omezení užívání nemovitosti služebností č. Správy     železnic, s.o.: E618-S-3990/2023, týkající se umístění dešťové kanalizace (umístěna v rámci     stavby ,,Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) – Plzeň Koterov (mimo)) v silnici     I/19 v majetku ČR s právem hospodaření pro ŘSD na pozemku p.č. 290/3 v k.ú.Nezvěstice.

14) Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. Správy          železnic, s.o.: E618-S-4033/2023, týkající se umístění dešťové kanalizace (umístěna v rámci       stavby ,,Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) – Plzeň Koterov (mimo) na      pozemcích p.č. 289/17, p.č. 291/8 a p.č. 291/10 v k.ú.Nezvěstice v majetku ČR s právem      hospodaření pro ŘSD.

15) Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. Správy     železnic, s.o.: E618-S-3998/2023, týkající se umístění veřejného osvětlení (umístěného v rámci stavby ,,Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) – Plzeň Koterov (mimo)) na pozemku p.č. 289/21 v k.ú.Nezvěstice v majetku ČR s právem hospodaření pro ŘSD.

16) Udělení mimořádné odměny ve výši 1,5 násobku měsíční odměny starostovi obce za přípravu, koordinaci a zajištění úspěšné realizace významných investic obce,        projektů I.etapy –  I/19 Nezvěstice – průtah, pořízení nové CAS pro JSDHO, výstavby nové polní cesty. Dále ve svém volné čase aktivně zajišťuje kontrolu průběhu stavebních prací zhotovitelů a to po celou dobu výstavby, přičemž nemalou měrou přispívá ke zdárnému průběhu výstavby.  

17) Udělení mimořádné odměny ve výši 1,5 násobku měsíční odměny místostarostce obce, a to za úspěšné zajištění dotačních prostředků na projekty realizované obcí v roce 2023 a kompletní administraci projektů financovaných z jiných než obecních prostředků. Jedná se o projekty – Veřejné prostranství v centru obce Nezvěstice (park u kostela), Provedení nezbytných technologických úprav (havarijní stav) v budově MŠ Nezvěstice, Výsadba stromů v obci Nezvěstice a extravilánu, Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy JSDHO, Výměna svítidel a modernizace veřejného osvětlení v částech obce Nezvěstice – 2. etapa (výměna svítidel – Varta a Olešná). Dále ve svém volné čase zajišťuje aktivně spolupráci s administrátory projektů (III.Etapa odkanalizování obce na ČOV a rozšíření vodovodu, I/19 Nezvěstice – průtah, ZŠ Nezvěstice – rekonstrukce sociálního zařízení a výměna stoupaček vody a kanalizace, Nezvěstice – obnova místních komunikací). Některé projekty jsou již realizované a další připravené k realizaci po obdržení dotace.

 18) Uzavření Smlouvy o úplatném převodu nemovitých a movitých věcí (liniových staveb) mezi Obcí Nezvěstice (kupující) a ………(prodávající č.1) a ………………. (prodávající č.2), bytem Nezvěstice 189. Kupní cena 1,-Kč. Jedná se o novou obytnou zónu na Vartě.

19) Příspěvek na činnost pro TJ Sokol Nezvěstice, z.s. na rok 2024 ve výši 75 000,-Kč.

 

Zastupitelstvo obce ukládá Radě obce:

1) Pokračovat v přípravě projektování visuté lávky umístěné v podjezdu pod železniční tratí na   silnici III/1774 v Olešné, z důvodu zajištění bezpečnosti chodců.

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí