Usnesení
z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice,

konaného dne 25.9.2019 v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

(obecní zřízení) v platném znění

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1) Zprávu o činnosti RO za období od 26.6.2019 do 25.9.2019.

 

 Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

1) Program 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce (viz.zápis).

 

2)  Ověřovatele zápisu : Mgr.Andrea Šourková a p.Václava Soukupa.                                   

     Zapisovatelku: Mgr.Petru Tupou,DiS.

 

3) Návrhovou komisi ve složení:
     předsedkyně : Mgr. Tereza Harasimovičová

     členka: Mgr.Jana Plachá

 

4) Vypracování projektu ,,Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV, III. etapa a rozšíření 

     vodovodní sítě“, kterým bude dořešeno celé zastavěné území obce v úrovni územního

     rozhodnutí.

 

5) Obecně závaznou vyhlášku obce Nezvěstice č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování,  

     sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání                     

     se stavebním odpadem na území obce Nezvěstice.

6) Výstavbu celého úseku cyklotrasy Plzeň-Brdy na k.ú.Nezvěstice s termínem dokončení                  

     do 31.8.2020.

 

7) Rozpočtové opatření č.4/2019. Celkové příjmy rozpočtu  59 099 759,00 Kč a celkové výdaje

    66 490 978,00 Kč.

 

8) Koupi části pozemku parc.č.35/1 o celkové výměře 127 m2, nacházející se v k.ú. Olešná u Nezvěstic (část pozemku o výměře 4 m2 geometricky oddělena č.plánu: 230-141/2019,  nové č.parc. 35/2) a části pozemku parc.č.36/1 o celkové výměře 2344 m2, nacházející se v k.ú. Olešná u Nezvěstic (část pozemku o výměře 75 m2 geometricky oddělena č.plánu:  230-141/2019, nové č.parc. 36/7),  které jsou zapsány  na LV č.1340 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – město od vlastníků p……….. Plzeň a pí……., 332 04 NezvěsticeKupní cena 8 970,00 Kč (113,53 Kč/m2cena pozemku v daném místě a čase obvyklá). Veškeré náklady spojené s prodejem bude hradit kupující (Obec Nezvěstice).

 9)  Koupi části pozemku parc.č. 1176 o celkové výměře  42 597m2 nacházející se v k.ú.Nezvěstic (část pozemku o výměře 184 m2 geometricky oddělena č.plánu: 801-141/2019, nové č.parc. 1176/2), který je zapsán  na LV č.376 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – město od vlastníka p………….., Nezvěstice č.p…., 332 04 Nezvěstice. Kupní cena 3 680,00 Kč (20,-Kč/m2cena pozemku v daném místě a čase obvyklá). Veškeré náklady spojené s prodejem bude hradit kupující (Obec Nezvěstice).

10) Prodej pozemku parc.č. 1167o celkové výměře 147 m2, nacházející se v k.ú. Nezvěstice,  který je zapsán  na LV č.10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město spol. RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem,  IČO: 27295567. Kupní cena ve výši 60 000,- Kč bez DPH, byla stanovena v souladu se znaleckým  posudkem č.1422-07/2019 ze dne 06. 07. 2019 vypracovaným Ing. Pavlem Radou. Veškeré náklady spojené s prodejem bude hradit kupující (RWE GasNet, s.r.o).

11)  Rozšíření kapacity MŠ Nezvěstice.

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

1) Směnu pozemků mezi obcí Nezvěstice a ALIMEX NEZVĚSTICE a.s.: 

ALIMEX NEZVĚSTICE a.s., Nezvěstice č.p.9, 332 04 Nezvěstice  přenechá obci Nezvěstice: 4/7 pozemku p.č.973 a pozemek p.č. 968 nacházející se v k.ú.Nezvěstice.

Obec Nezvěstice přenechá spol. ALIMEX NEZVĚSTICE a.s., Nezvěstice č.p.9, 332 04 Nezvěstice  pozemek p.č.453 nacházející se v k.ú.Olešná u Nezvěstic

 

Zastupitelstvo obce Nezvěstice pověřuje:

1) Starostu obce p.Lukáše Karkoše jako zástupce obce Nezvěstice na valných hromadách  Svazku obcí akcionářů a.s. KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec. Starosta může pověřit zastupováním obce i jinou osobu.

 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi:

1) Pokračovat v jednání s Plzeňským krajem a ČD a.s. o možné výstavbě přestupního  terminálu u vlakového nádraží v Nezvěsticích. Obec Nezvěstice požaduje zachování příjezdové komunikace na původním místě a s dlážděným povrchem. Místo pro otáčení autobusů ponechat až za budovami nádraží (např. Žihle, Nepomuk – Dvorec). Přestupní terminál nebude v majetku obce Nezvěstice. Obec Nezvěstice nebude financovat zpracování projektové dokumentace.

 

Zastupitelstvo obce ukládá Radě obce:

 

1) Obnovit práce na projektu k rozšíření kapacity MŠ Nezvěstice, zázemí budovy a zvětšení  

     přilehlé zahrady. Zpracovat ekonomickou studii na možné vybudování nové MŠ a najít  

     vhodnou lokalitu k jejímu umístění (např. na pozemku u zahrady sokolovny).

 

2) Pokračovat ve spolupráci s TJ Sokol Nezvěstice na projektu rekonstrukce a modernizace budovy sokolovny s variantou zřízení restaurace za dotační podpory obce Nezvěstice a dalších subjektů. Jednat o prodeji pozemku č.par.278/156 v k.ú.Nezvěstice ve vlastnictví  TJ Sokol Nezvěstice obci Nezvěstice.

 

Nepřítomní zastupitelé: Mgr.K.Vyletová, p.M.Heřman

 

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí