Usnesení z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice       

                                   konaného dne 16.7.2007

ZO bere na vědomí:
1) Zprávu o činnosti RO za období od 14.5. 2007 do 16.7.2007.

ZO schvaluje:
1)  Rozpočet obce na rok 2007 – úprava, rozpočtová opatření.
2)      Dohodu o uznání vlastnického práva. Vlastníkem pozemku st.p.č.43/2 o výměře 191 m2 a st.p.č. 43/3 o výměře 22 m2zapsaných na LV č.1339 pro k.ú. Nezvěstice je pan Jiří Brabec, Nezvěstice 279.
3)      Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Nezvěstice a panem Václavem  Trhlíkem a  paní Janou Thóthovou. Obec Nezvěstice jako vlastník pozemku p.č. 272/1 touto smlouvou zřizuje ve prospěch p.Trhlíka a pí.Thóthové jakožto vlastníka pozemku p.č. 278/10 věcné břemeno chůze a jízdy všemi motorovými i nemotorovými  dopravními prostředky přes pozemek p.č. 272/1, a to v rozsahu dle přiloženého geometrického plánu, který je nedílnou součástí smlouvy a na kterém je zřizované věcné břemeno chůze a jízdy vyznačeno.
4)      Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření – Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro o odpadové hospodářství za rok 2006.
5)      Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje“  50 000,-Kč – Tvrz  Pod Zámečkem.
6)      Žádost obce Nezvěstice o koupi pozemků č.28/7, 77/7, 77/6 vše v k.ú.Nezvěstice od  Úřadu  pro zastupování státu (pozemky pod skládkou).
7)      Zaplacení členského příspěvku – Mikroregion Radyně.
8)      Smlouvu na rekonstrukci stadionu s firmou Tennis Zlín v částce 6 010 885,-Kč včetně DPH.
9)  Ukončení veřejnoprávní smlouvy dne 31.12.2007 mezi obcí Nezvěstice a Šťáhlavy na výkon přestupkové komise.

ZO ukládá:
RO

1)      Zjištění znění smlouvy s ČD a  rozhodnutí o zaplacení či nezaplacení požadované částky 96 000,-Kč.
2)      Připravit realizaci ankety občanů obce Nezvěstice k možnosti vyjádřit se k výstavbě radaru v blízkém okolí obce. Zpracované výsledky ankety předložit na příštím zasedání  ZO.
3)  Provést digitálním fotoaparátem monitorování příjezdu vozidel, která neprojedou viaduktem v obci a se zjištěným stavem seznámit Policii ČR.
4)      Vyřešit připomínky z diskuze:
– stravování důchodců po dobu prázdnin
– zrcadlo pro Olešnou na výjezdu od bytovek u p.Tupého
– zvážit využití půdních prostor ve všech budovách ve vlastnictví obce
– pohybové čidlo nebo časový spínač na světlo v chodbě na zdravotním středisku
5)  Vypracovat plán rozvoje obce na léta 2007 až 2013, především z hlediska možnosti čerpání finančních prostředků z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad do příštího zasedání ZO.
6)  Sledovat zveřejnění prováděcího dokumentu NUTS II Jihozápad a příručky pro žadatele (2.polovina července a srpna).

Starostovi
1)      Zahájit jednání na KÚ o modernizaci územního plánu.
2)      Uzavřít s firmou Bost dohodu o provedení oprav sklepních prostor v DPS.

Místostarostovi
1)      Na KÚ řešit zřízení Přestupkové komise.
2)      Spolupracovat s Ing. Hrubým na přípravě pozemkových úprav.

Stavební techničce
1)      Zajistit realizaci stavebních úprav v tělocvičně a před jejím vchodem do 31.8.07.
2)      Kontrola průběhu a kvality stavebních prací při rekonstrukci stadionu.
3)      Zajistit schůzku s předsedou komise stavební a rozvoje obce, zástupci občanského sdružení na záchranu Zámečku a majitelem dodavatelské firmy HESTA p.Hejlem do 31.7.07.
4)      Pokračovat v přípravě k prodeji obecního bytu (nájemce  p.Polák).

ZO Nezvěstice hlasovalo pro usnesení č.5 takto:

pro 10  hlasů                           proti   0  hlasů                            zdrželo se 0   hlasů

Nepřítomní zastupitelé:  Ing. Petr Havel, Ing. Daniel Havlíček, Miloslav Nekola, Bohumil Fink, Bohumil Jůzl

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí