Obec Nezvěstice

Zastupitelstvo obce Nezvěstice

Usnesení
z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice,

konaného dne 17.10. 2011 v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

( obecní zřízení ) v platném znění

ZO bere na vědomí:
1)      Zprávu o činnosti RO za období od  18.7. 2011 do 17.10.2011.
2)       Zprávu o projednání návrhu Zadání Územního plánu Nezvěstice, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení.
3)      Informace o ukončených a probíhajících investičních a neinvestičních akcích.

ZO schvaluje:
1)      Program 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce.
2)      Ověřovatele zápisu: p.Miloslava Nekolu, pí.Kateřinu Karáskovou.  Zapisovatelku pí.Petru Tupou.
3)   Návrhovou komisi ve složení :
předseda : p.Milan Heřman
člen : Ing.Lubomír Hrdina
4)       Dle § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), (dále jen „stavební zákon) Zadání Územního plánu Nezvěstice upravené dle § 47 odst. 4) stavebního zákona, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
5)      Bezúplatný převod majetku – převzetí hasičského vybavení z projektu ,,Nákup vybavení pro zásahové jednotky SDH obcí Mikroregionu Radyně“ do majetku obce. Příloha č. 3 tohoto usnesení.
6)      Výkup pozemku č.637 o výměře 1590 m2 v k.ú.Žákava (součást ochranného pásma úpravny vody pro obec Nezvěstice), který je ve vlastnictví manželů ………………., obcí Nezvěstice po dohodě obou stran za cenu 100,-Kč/m2.
7)      Rozpočtové opatření č.3/2011:

Pol. Rozpočtu Paragraf, pol. Částka ( v Kč)  
       
Příjmy :      

 

23

1031  2111

900 000,00

prodej dřeva

 
Celkem příjmy :  

900 000,00

 
       
Výdaje :      
       

1

1031  5169

500 000,00

práce v lese, těžba

17

3613  5171

133 000,00

Oprava čp.76 a knihovny – Dodatek ke Sml.č1

24

3745  5169

50 000,00

Prořezávka stromů, ruční vykopání pařezů

30

6171  6130

175 000,00

Nákup pozemků-p.Krňoul(15990,-), Žákava(159000,-)

 

 
Celkem výdaje :  

858 000,00

 
   

 

 
Financování :

Pol. 8115

-42 000,00

Rozdíl mezi výdaji a příjmy
   

 

 
Celkový stav příjmů :

26 307 512,00

 
Celkový stav výdajů :

21 995 780,00

 

8)      Návrh plánu společných zařízení zpracovaný při k.ú.Nezvěstice podle návrhu Sboru zástupců vlastníků:
a)      Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků. Polní cesty jsou rozloženy po katastru tak aby plnily svoji funkci. Priority jsou určeny takto: HPC 1, která navíc kříží železniční trať a VPC 1, která je umístěna podél řeky Úslavy.
b)       Protierozní opatření je vytvořeno nad obcí směrem k Nezbavěticům. Zasakovací pás s DPC 1, záchytný příkop a doprovodná zeleň je navržené řešení. Dále pod silnicí je navržené zatravnění, které bude zakončené suchým poldrem před železniční tratí.
c)      Vodohospodářská opatření jsou, již zmíněný suchý poldr a za železniční tratí bude navrženo odvodnění tak, aby voda neškodně odtekla do řeky Úslavy. Dalším prvkem v této oblasti bude výstavba rybníku (nádrže) na místě, kde dříve již byl (nad Myšárnou).
d)       Projektant respektuje ÚSES a v tomto plánu je vyznačil.
e)      VPC 4 bude využívána i jako cesta k obsluze ČOV. Dále respektuje schválený územní plán obce, železniční trať a novou výstavbu silnice. Všechny polní cesty mají multifunkční využití.

ZO ukládá:
I. starostovi:

1)       Starostovi obce jako pověřenému zastupiteli podle stavebního zákona zajistit  zpracování návrhu Územního plánu Nezvěstice.
2)       Nezpracovávat koncept Územního plánu Nezvěstice (§ 47 odst. 5) stavebního zákona).

nepřítomní zastupitelé: Ing.Pavel Boukal

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí