ZO bere na vědomí:

 

1) Zprávu o činnosti RO za období od 27.5.2015 do 29.6.2015.

 ZO schvaluje:

1)Program 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce.
2) Ověřovatele zápisu: Ing.Jana Hrdinu a Ing.Lubomíra Hrdinu Zapisovatelku pí.Petru Tupou.

3)   Návrhovou komisi ve složení :
       předsedkyně : Mgr.Jana Plachá

       člen: p.Miloslav Nekola

 

4)   Závěrečný účet obce k 31.12.2014 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to            

             bez výhrad včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 (kontrola

             provedena pracovníky KÚPK).

            (Příloha č.1 tohoto usnesení)

 5) Účetní závěrku obce Nezvěstice za rok 2014 bez výhrad a připomínek a rozsahu těchto

     finančních výkazů: rozvahy sestavené k rozvahovému dni, výkazy zisku a ztráty,                           přílohy účetní závěrky.

 

       6) Závěrečný účet Mikroregionu Radyně za rok 2014 včetně Zprávy o výsledku

           přezkoumání hospodaření Mikroregionu Radyně za rok 2014 a celoroční hospodaření bez

           výhrad.

           (Příloha č.2 tohoto usnesení)

 

       7) Účetní závěrku Mikroregionu Radyně za rok 2014 a výsledek hospodaření za rok 2014.

 8) Prodej části obecního pozemku p.č. 152/56 v k.ú.Nezvěstice ( 90 m2 – nové p.č.152/83) Mudr.Pavlu Drahošovi, Nezvěstice 342 za cenu 65,-Kč/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem bude hradit kupující.

 9)   Rozpočtové opatření č.4/2015. Celkový stav příjmů: 53 706 609,00 Kč, celkový stav výdajů

     79 029 240,00 Kč.

(Příloha č.3 tohoto usnesení)

 

omluveni: Mgr.Petrová, p.Harasimovič

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí